ČJA 1

157 sundat (1666) — mapa s. 305

1    M         sundat (zundat 132, sendat 412) — svundat (též 214, zvundat 608, 613, schundat 610, svondat 615, též
214)

zďelat

sejmout (syjmnuć 831, syjmić 835, 836)

sjač 808 (sjoc’ 827, 828, sejat 808, 822, sjunč 835, syjunč 836)

śćungnuć 832–834, 84

zložić 755

dát dolu

N          podať 106, 720, zebrať 82, dostat dólu 153, odendat, vozundat

2                 Mapa zachycuje nářeční ekvivalenty slovesa sundat ,dát dolů nebo pryč, zpravidla z výšky nebo z po-
vrchu něčeho‘. Vedle rozdílů lexikálních byla zaznamenána diference morfologická (sejmout × sjat) a hlás-
koslovná (sundat × svondat). Opisné spojení dát dolů, místy běžné a zcela ekvivalentní, není však plně termi-
nologizované.

3                 Proti většinovému českému výrazu sundat (zasahuje též na jz. Moravu) stojí moravský výraz sdělat,
přesahující do vých. Čech. K těmto základním pojmenováním se připojují malé areály sloves sejmout s varian-
tou sjat (v sv. části slezských nářečí) a stáhnout (na Těšínsku). Opisné vyjádření dát dolů, potenciálně se
vyskytující na celém zkoumaném území, je poněkud hojněji doloženo ze sv. Čech. Jediná hláskoslovná varian-
ta, která tvoří souvislý areál, je podoba svundat na jz. Moravě.

Do mluvy moravských měst proniká zejména u mladší generace spisovná podoba sundat.


4    dát dolů  SSJČ ,přemístit‘, SSJ dávať dolu — Viz 2.

sdělat  SSJČ zast. a obl. — Prefixací z dělat.

sejmout  Jg, SSJČ poněk. kniž. — Prefixací od jmout (to z psl. *ję-
ti
).

sjat  jen nář.; SSJČ sníti poněk. zast., SSJ sňať — Spojením před-
pony
s- a zákl. -jat, to z psl. slovesa *jęti.

stáhnout  v sled. významu jen nář. (SSJČ, pol. ściągnąć, hluž.
sc’ahnyc’ u všech ,stáhnout‘) — Nář. specifikací pojmeno-


 

vání stáhnout ,sejmout, dostat dolů‘. Předponové sloveso
k psl.
*tęgnNti.

sundat  Jg, SSJČ — Prefigované a hláskoslovně obměněné sloveso
ondati, to patrně z ono + dieti (,dělati‘).

svundat  jen nář.; Jg též svondat — Prefixací vzniklá odvozenina,
v níž se uchovalo protetické
v (s- von(o) -dieti), viz sun-
dat.

zložit  jen nář.; SSJ — Přejato ze sloven.

5    sundat Ju 1–3, 5, Ru 2–4 — zďelat Po 1, Ju 4 — zďelať Ju 7

6    —

Fi