ČJA 1

138 drobty (476) — mapa s. 273

1    M         dropty (též drobítki 135, 136)

dropky

drobečki

drobinky (též 806, -ín- 636, 73)

zdropki (též zdrupki 254, též zdrubíčki 161)

odrobinky (též 92, ()odrobiny 705, 706, 724, 752, 833)

drochítky (též 510 nedubl.)

drolki

zdrolki 323, 324

()okrušiny (krušiny 835)

()otrusinky

strouski 440, 453

sťeřiny 751, 752 (ťerini 756)

S          omelinki 755

N          kouski 464, chitki 514

2                 Na mapě jsou zachycena nář. pojmenování pro drobty, tj. malé úlomky chleba nebo jiného pečiva. Le-
xikální diferenciace není příliš bohatá; většinové jsou názvy se základem drob-/droch-, ostatní pojmenování
jsou jen okrajová (okrušiny, otrusinky atd.). Jedná se tedy o mapu znázorňující především jevy slovotvorné,
např. drobky × drobinky; ty se na zkoumaném území projevily dost výrazně. Izoglosa drobky × drobinky je
zároveň hranicí sufixů -ky × -iny, -inky.

3                 Základní pojmenování představuje výraz drobky, který je rozšířen po celých Čechách a dále hluboko
přesahuje do centrálního úseku střm. nář. Vyskytuje se též v úzkém pruhu od Nového Města na Moravě na jih k Mikulo-
vu; zachycen byl téměř ve všech městech zkoumaného území.

Na Moravě pak pokračují různé slovotvorné varianty odvozené od základu drob-. Výrazné areály tvoří
pojmenování drobinky (stř. úsek střm. nářečí), odrobinky (již., vých. Morava a stř. část Slezska). Zejména
v sv. polovině Čech se hojněji vyskytuje označení drobečky, v oblasti jzč. nářečí pak nesouvisle a většinou du-
bletně zdrobky. Forma drobty byla zachycena rozptýleně především ve východní části severovýchodočeských
a středočeských nářečí.

Jen zcela okrajově a v malých oblastech se objevují názvy utvořené od jiných lexikálních základů: drol-
ky
/zdrolky (již. od Klatov), drochýtky (jz. Morava), otrusinky (Opavsko a již. okraj moravsko-slovenského
pomezí), strousky (již. od Jindřichova Hradce) a okrušiny (Těšínsko, Jablunkovsko).

4    drobečky  Jg, SSJČ — Od drobky, viz tam.

drobinky  jen nář.; Jg slc., SSJČ nář., pol. — K drobit, psl. *drobi-
ti
.

drobky  stč. drob, Jg, SSJČ, hluž. — Odvozeno od drob, psl.
*drobъ.

drobty  stč., Jg, SSJČ, SSJ kniž. a zast. — Viz drobky.

drochýtky  jen nář.; stč. drochtek, SSJČ nář. — Odvozeno od dro-
chet
, jež vzniklo křížením slov drobet a trochet.

drolky  v sled. významu jen nář. — Deverbativum od drolit < tro-
lit
,drobit, lámat‘ (d- vlivem drobit). Patrně utvořeno od
trochlit ,trousit, plýtvat‘ (podobně i Jg).

odrobinky  jen nář.; Jg, SSJČ nář., SSJ, pol. odrobiny — Odvoze-
no od
(o)drobit.


okrušiny  jen nář.; SSJ nář., pol. okruszyna, -nka (Jg okruch ,od-
lomek‘) — Od nář.
(o)krušit ,drtit, drobit‘.

omelinky  jen nář.; Jg slc., SSJČ nář., SSJ — K (o)mlít.

otrusinky  jen nář.; Jg, SSJ (stč. otrusek ,drobet, úlomek, odpa-
dek‘ — Odvozeno od
(o)trousit, psl. *trNsiti, iterativum
k
*tręsti ,třásti‘, tj. ,(p)otřásati něčím, vytřásat něco a tím
i drobně sypat‘. V češtině přibyl odstín ,sypání po jednom
nebo v malých množstvích‘, popř. ,ztrácení nevědomky‘.

stěřiny  jen nář. (Jg a SSJČ těřiny ,piliny‘) —  Souvisí patrně s tříti.

strousky  v sledovaném význ. jen nář. (Kt a SSJČ senné strusky
,odrolené nejjemnější části lučního sena‘) — Viz otrusinky.

zdrobky  jen nář. —  Od drobky, viz tam.

zdrolky  jen nář. — Od drolky, viz tam.

5    dropki Po 1, Ru 2, Ju 2–5 — drobečki Ju 1–3, Ru 4 — zdropki Ru 3 — odrobinky Ju 7 — odrobiny Ju 7 — otrusinky Ru 5

6    ASJ IV 237, SSA 5.79, OLA 1090

Pl