ČJA 1

101 kyselé zelí (421) — mapa s. 215

1    M         kyse z.

kys z. (též 732, 835)

kysané z.

kvašené z. (gvašeni z. 672) — kvasené z.

kfaśne z.

bečkové z. (bečkovo z. 721)

z. z bečky

N          kišyne z. 830, kišune z. 831

2                 Mapa zachycuje nář. ekvivalenty pro kyselé zelí, tj. zelí upravené kysáním, kvašením. Pro danou reálii
byla zjištěna pouze souslovná pojmenování (obvykle adjektivní přívlastek + zelí), u nichž se však sledovaly
rozdíly pouze v přívlastkové části (subst. část viz hláskosloví). Základní lexikální rozdíl, reprezentovaný ad-
jektivními odvozeninami od kmenů kys- × kvas-, doplňují diference povahy slovotvorné (kyselé × kyslé ×
kysané; kvašné × kvasné); některé lex. ekvivalenty a slovotvorné varianty srov. I-107 kyselé mléko, I-130
kynout. Mapovány byly též ne vždy plně terminologizované výrazy bečkové zelí, zelí z bečky.

3                 Základní protiklad tvoří většinové pojmenování kyselé z. se zm. slovotvornou variantou kysané z. a ob-
lastní mor. označení kvašené z. Výraz kyselé z. se vyskytuje na celém území Čech a v různé míře také na Mora-

vě a ve Slezsku. Na sev. Valašsku a v ostravickém typu slezských nářečí jej v návaznosti na sousední Sloven-
sko nacházíme v podobě
kyslé z.

Na vých. polovině Moravy je vedle výrazu kyselé z. časté rovněž pojmenování kvašené z., místy též v po-
době kvasené z. V přechodových nářečích čes.-pol. má uvedené adjektivum formu kvasné. Ve stř. a sev. úseku
vm. nářečí byly porůznu zachyceny výrazy bečkové z. a zelí z bečky.

Do měst pronikají výrazy shodné se spis. jazykem, a to kyselé, do měst moravských též kvašené.

4    bečkové z., z. z bečky  jen nář.; Bš bečkové z. — Od subst. bečka,
tj. od pojmenování nádoby, v níž zelí kvasilo.

kvasené z.  jen nář. Jg (SSJ kvasené uhorky × kyslá kapusta) —
Od
kvasit, -s- analogické, nepůvodní. Viz kvašené z.

kvasné z.  jen nář.; pol. kwaśny — Od kvasit sufixem -ný. Viz
kvašené z.

kvašené z.  SSJČ, pol. kwaszona kapusta (stč. i Jg ve spojení
s
chléb) — Od kvasit, to z kořene *kvas-.

kysané z.  SSJČ (stč. kysati, Jg kysání, kysati, SSJ kysnúť, pol.
kiśnieć, kiśnienie, hluž. kisać) — Od kysat. Vedle psl. *kysa-
ti
též *kysěti a *kysnNti.

kyselé z.  Jg, SSJČ, hluž. kisały kał (stč. kysělý není doloženo ve
spojení se subst. zelí) — Od psl. *kysěti. Viz kysané z.

kyslé z.  jen nář.; SSJ kyslá kapusta (Jg — není ve spojení se subst.
zelí) — Od kysnout. Viz kysané z.

5    kiselí z. Ju 1, 3, 5, 6, Ru 2, 3, 4 — kiseli z. Po 1, Ju 2, 4 — kysełé z. Ju 7 — kysłé z. Ju 7 — kiselé z. Ru 5 — kvasené z. Ju 7

6    OLA 1 150 kyselý, kvašený (o zelí)

Ln