ČJA 1

82 spodky (580) — mapa s. 191

1    M         podlíkačky — povlíkački — podlekački (též 11)

podlíčky (povlíčki 401) — podlečki

podláčki (povláčki 248, 311, 315, 326, 401)

podlíkače

spodňáky (spodňiky 818)

spodňice

spodňički 301, 302, 305

spotky

kaťe, kaťata (kaťeta 461)

spodňí gaťe (gaťe, gac’ky 820)

podzuvačky (podzuvaky 817)

podzufky

N          plki 684, 685, plčiska 685, húzne 673, unterhozy 808, 830, výslovnost -dvl- ve variantách slova podvlékačky

2                 Sledovalo se nářeční označování donedávna běžně užívaného typu spodních kalhot, které kryly nohy až
ke kotníkům a utahovaly se v pase a dole na koncích nohavic tkaničkou. I když se spodního prádla začalo uží-
vat běžně až v druhé polovině minulého století, nosily se spodní mužské kalhoty patrně už dříve, protože je-
jich funkce byla širší (sloužily i jako součást domácího oblečení).

Motivace nářečních pojmenování je dvojí. Vycházelo se z představy, že se tato část oděvu buď podvlé-
ká, tj. obléká pod nějakou vnější část oděvu (podlíkačky < podvlékačky), nebo že se obléká dospod (spodní
gatě
, spodňáky). U druhého typu je možno užít i jednoslovného pojmenování gatě, které má jinak význam
,svrchní kalhoty‘ (srov. I-78), je-li ze situace nebo z kontextu zřejmé, o jaký druh jde.

Většina lexikálních ekvivalentů je rozrůzněna ještě slovotvorně a hláskoslovně. U variant slova podvlé-
kačky
se na mapě neregistrují případy spis. výslovnosti skupiny -dvl-, zachycené porůznu u jednotlivých
mluvčích po celé oblasti; tak bylo možno lépe postihnout zeměpisně rozlišené podoby se zjednodušenou sou-
hláskovou skupinou -vl- a -dl-.

Rovněž se nesleduje pronikání nového výrazu spodky, přejatého ze spis. jazyka; v areálu mor. výrazu
spodňáky a podob příbuzných bylo však slovo spodky mapováno, protože zde navazuje na starší nářeční vari-
anty téhož slovního základu.

3                 Nářeční ekvivalenty odlišené dvojí motivací vytvářejí zároveň výrazné územní celky. Celé Čechy a záp.
polovinu Moravy zahrnuje výraz podlíkačky a jeho varianty. Vých. polovina Moravy – tedy území mor. výra-
zu gatě ,kalhoty‘ (viz I-78), který má v sledovaném významu paralelu v jzč. dubletě katě, kaťata – je oblastí

souslovného pojmenování a slovotvorných variant spodňáky a spodnice (na Vyškovsku). Většinová je v této
oblasti podoba
spodňáky, kdežto výchozí sousloví spodní gatě je koncentrováno zvláště do vých. části střm.
nářečí, do nář. kopaničářských a odděleně na hraniční okraj slez. nářečí. Ostrůvky vm. výrazů
podzuvačky
(na Vsetínsku a Frenštátsku) a
podzuvky (na Těšínsku), dochovaných ve zbytcích, jsou motivační paralelou
k čes.
podvlékačky.

V oblasti výrazu podvlékačky lze ještě dnes — přes značnou rozkolísanost a hojné užívání dublet – po-
stihnout zeměpisné rozložení jednotlivých variant. Hláskoslovné obměny vytvářejí velké oblasti a zasahují
i varianty slovotvorné. V sz. pásu Čech se skupina -dvl- zjednodušuje na -vl- (povlíkačky, povláčky), kdežto
na ostatním území je -dl-. Slovotvorné varianty užívané dubletně k základnímu výrazu podlíkačky, jsou ze-
měpisně méně vyhraněné a koncentrují se zvl. na určitých úsecích: svč. podlečky (Jičínsko a Novopacko –
navazují na podkrkonošský výraz podlekačky), střm. podlíčky (Novoměstsko a Boskovicko), jzč. podláčky
(na přechodu mezi zč. a jč. oblastí). V centrální části českomoravské oblasti je pak malý ostrov variant podlí-
kače
.

Města ve staré generaci většinou korespondují se svým venkovským okolím, s ústupem staré reálie však
ustupují její tradiční názvy a v mluvě mládeže mívají často expresivní zabarvení. Do aktivního úzu mladé
městské generace pronikl všude spis. výraz spodky, který se však na mapě už neuvádí.

4    katě, kaťata  Jg gatě, SSJČ ob., SSJ gate hovor, expr., pol. gacie
(Jg hace ,spodní oděv‘) — Nář. specifikace širšího význa-
mu ,kalhoty‘ (psl. *gatja — viz I-78). Forma kaťata příklo-
nem k typu kuře.

podláčky  Jg podvláčky, SSJČ podvláčky zast. — Od nedok. pod-
vláčet
, viz podlíkačky.

podlečky  SSJČ podvléčky, podvlečky obě říd. — Od podvléci, viz
podlíkačky.

podlekačky  jen nář.; Jg podvlekačky — Od podvlékat, viz podlí-
kačky.

podlíčky  jen nář.; SSJČ podvlíčky nář. — Od nář. formy podvlíct,
viz podlíkačky.

podlíkače  jen nář. — Od nář. formy podvlíkat, viz podlíkačky.

podlíkačky  Jg podvlíkačky, SSJČ podvlékačky, podvlíkačky, ob.
podlíkačky — Od nář. formy podvlíkat, spis. podvlékat


,oblékat dospod, pod něco‘, to z psl. *velkti ,vléci‘; též
zjednodušení souhl. skupiny
-dvl-.

podzuvačky, podzuvky  jen nář. — Od zouvat, to z psl. *z-uti
,svléci, stáhnout‘ (srov. mor. nář.
zúť gatě).

povlíkačky  jen nář. — Od nář. formy podvlíkat, viz podlíkačky.

spodky  Jg, SSJČ, SSJ — Pl. od spodek, to od adv. *ispodu.

spodňáky  jen nář. — Univerbizací sousloví spodní gatě, viz spod-
ky a katě.

spodnice  v sled. významu jen nář. (Jg ,spodní sukně‘) — Univer-
bizací sousloví
spodní gatě, popř. přenesením významu
paralelního sousloví
spodní sukně. Viz spodky a katě.

spodničky  v sled. významu jen nář. — Pův. demin. od spodnice,
viz tam.

spodní gatě  jako sousloví jen nář. (SSJ spodné nohavice) — Viz
spodky a katě.

5    podlikački Ju 1–4 — podlíčki Ju 7, Ru 3 — podlički Ju 1, Ru 4 — povláčki Ru 2 — spotki Ju 6 — spodňi kalhoti Po 1 — kalhoti Ju 1 —
gatě Ju 5, Ru 2, 4, 5 — untrhouzi Po 1

6    AJŚ 249