ČJA 1

78 kalhoty (548) — mapa s. 187

1    M         kalhoti — kalhouti

kaťe — kaťe expr. (též 210, 230, kaťata expr., též kalhoťišťata expr. 101) — gaťe (též 829, 833, 83)

galaty — galety — galúti (galoti 755)

X          kahloti 302, 304

N          hózni 611, húzni 736, nohavice

2                 Zkoumaly se nářeční výrazy pro kalhoty, tj. dnešní součást mužského svrchního oděvu kryjící nohy
a spodek trupu po pás. Kromě rozdílů lexikálních byly zaznamenány výrazné rozdíly hláskoslovné (kalhoty ×
kalhouty, katě × gatě, galaty × galety × galúty). Pojmenování kalhoty a galety jsou považována za dva růz-
né lexémy, přestože jde o různou adaptaci stejného cizího slova (lat. caligae). Výrazy silně expresivní (hózny)
a slova s posunutým významem (např. arch. nohavice označující součást kroje v mor. nářečích) nebyly mapo-
vány. Výjimečně je na mapě zachycena expr. svč. podoba katě, územně navazující na mor. výraz.

Kalhoty se v průběhu doby věcně měnily. S nově přejímanou reálií se zpravidla přejímalo i její pojme-
nování a docházelo k četným významovým změnám. Stč. výraz hacě označoval krátké kalhoty spodní, kdežto
současné nářeční varianty katě, gatě jsou mor. vyjádřením sledovaného významu; pokud se podoba katě vy-
skytuje v Čechách, má obvykle význam posunutý (svč. ,krátké, dětské kalhoty‘, jzč. ,spodky, podvlékačky‘ –
viz I-82), nebo je to výraz expresivní.

Jazykovězeměpisný obraz zdánlivě ukazuje na bezprostřední navázání na stč. výraz hacě, který se v Če-
chách oslabil vlivem novějšího přejatého výrazu kalhoty. Tomu však neodpovídá hlásková podoba. Slovo ga-
se do češtiny (a též do slovenštiny) dostalo zpětným přejetím maď. slova gatya, které maďarština přejala od
Slovanů ještě před změnou g > h (Mch).

Také výraz kalhoty měnil svůj význam. V 16. stol. byly kalihoty krátké svrchní baňaté kalhoty, tímto
slovem se však označovaly i kalhoty spodní (tak ještě Jg). Později se slovo kalhoty přeneslo na „pantalony“,
dlouhé kalhoty nošené po francouzské revoluci.

3                 Protiklad kalhoty × gatě × galaty představuje jeden ze základních lexikálních rozdílů česko-moravsko-
-slezských. Ostrůvek plně ekvivalentního výrazu katě, kaťata na úseku náchodském a s ním související svč.
oblast expresiv ukazuje na návaznost svč. a mor. nářeční oblasti.

Hláskové varianty jednotlivých lexémů byly zaznamenány zpravidla na okrajích základních areálů: na
výraz kalhoty navazují sporadická pojmenování kalhouty v Podkrkonoší a kahloty na Chodsku, na záp.
okraji mor. označení gatě byla v pruhu mezi Novým Městem a Znojmem zachycena podoba katě. Z již. okra-
je Slezska se dokládá výraz galety. Výjimku tvoří jen kopaničářská obměna galúty, která s areálem slez. po-
jmenování galaty územně nesouvisí.

Výraz kalhoty, shodný se spis. jazykem, se v současné době šíří i na Moravu, mor. a slez. oblastní ekvi-
valenty se však místy dodnes udržují i v mluvě městské mládeže.

4    galaty, galety  jen nář.; SSJČ nář., SSJ galoty hovor. — Přejato
přes pol. patrně z fr. culotte, viz kalhoty.

galúty  jen nář. — Viz galaty.

gatě  SSJČ ob. zpravidla ,spodní kalhoty‘, SSJ gate hovor. expr.
(stč.
hácě, hacě ,spodky‘, Jg ,spodky‘, též hace ,spodní
oděv‘, pol.
gacie ,spodní kalhoty‘) — Psl. *gatja ,chodící
(tj. pracovní) šaty‘; zpětné přejetí z maďar.
gatya.

kahloty  jen nář.; Hruška — Viz kalhoty.

kalhoty  stč. kalihoty, kalioty, gal-, SSJČ (Jg též kalihoty, kalio-
ty
, galioty ,spodní kalhoty‘) — Přejato z it. (caligotte).

kalhouty  jen nář. — Viz kalhoty.

katě  jen nář.; SSJČ poněk. zast., zpravidla ,spodní kalhoty‘ — Viz
gatě.

5    kalhoti Po 1, Ju 2–6, Ru 1–4 — gatě Ju 6, 7, Ru 4 — pantalóni Ju 1, Ru 5 — pajtalóni Ru 5

6    ASJ IV 300 : 2a, MAGP 565, PLPJ 350, AJPP 384, AJK 83 : I, SSA 6.69