ČJA 1

52 záda (1667) — mapa s. 147

1    M         záda plt.

hřbet (řbet, gřb’et 833–836) — hřibet (řibet) — křibet (křibét 743) — chrbet (chrbát 717, 753)

pleca plt.

N          cemr, hrb

2                 Zjišťovala se nářeční pojmenování pro záda (zadní část lidského těla od krku po bedra). Vedle lexikál-
ních diferencí byly zaznamenány nepravidelné hláskové obměny slova hřbet (hřibet, křibet, chrbet).
Nebyly mapovány ojedinělé silně expresivní výrazy cemr a hrb. Dále mapa nesleduje zjednodušení skupiny
hř- v ř- (hřbet × řbet); o tom viz hláskosloví. Nedubletnost hláskových obměn lexému hřbet je značena jen
ve vztahu k této podobě.

3                 Téměř na celém území se užívá výrazů záda a hřbet. Slovo záda se nedokládá ze slez. nářečí a z okrajo-
vých oblastí vm. dialektů. Ústup výrazu hřbet se projevuje především v městské mluvě, zvláště na Moravě a
v oblasti nového osídlení v Čechách. Souvislé areály vytvářejí hláskové obměny hřibet (zč. nář. oblast a již.
Strakonicko), chrbet (již. a sev. část vm. nářečí) a křibet (stř. část vm. dialektů).

V přechodných nářečích česko-polských se většinou v dubletě vyskytuje označení pleca.


4    hřbet  stč. chřbet, Jg též chřbet, chřebt, SSJČ, pol. grzbiet — Viz
chrbet.

hřibet  jen nář.; stč. chřibet, Jg chirbet, SSJČ též řibet, obě nář.,
hluž. chribjet — Z psl. *chribetъ (už psl. dubleta
k *chrьbьtъ), h asimilační znělostí.

chrbet  jen nář.; Jg i SSJČ též chrbát, oboje nář., SSJ chrbát
Z psl. *chrьbьtъ.


křibet  jen nář.; dluž. křebjat — Náslovné k záměnou zadopatrové
souhlásky, viz hřibet.

pleca  n. plt. jen nář. (Jg plec f. i m., plece n., pleco slc., SSJČ
plec f., plece n., SSJ plece n., pol. plecy plt., hluž. pleco n.,
psl. *pletje n., všude zpravidla ,horní část zad‘) — Posunu-
tím významu, plt. podle starého duálu.

 

záda  Jg, SSJČ — Základem je subst. *zadъ ,zadní část‘ souvisící
s předložkou
za (tvar podle nad, pod aj.), v plt. přešlo po-
dle
prsa, bedra.

5    záda Po 1, Ju 1–7, Ru 2–5 — hřbet Ju 3 — řbet Ju 1, 2, 4, 5, 7, Ru 4 — chrbát Ju 6 — hrbát Ru 2

6    MAGP 393 (i zvířete), AJŚ 485, PLPJ 232, SSA 6.36, ALE 176

Fi