ČJA 1

38 tahat za vlasy (1588) — mapa s. 127

1    M         tahat — táhat

krákat (drákat 208, krackovat 105) — krakat (rakat 151) — vrákat — kvákat 732, 757

kudlit (kudlovat 658) — škudlit (škudlyť 738, škudlat 162)

kudlat

kučat (kučyť 749)

kučkat

kyčkat — ščičkat (ščičkovat 756, šťicat 644, čyčkat 725)

rout

škubat (šklubat 103, 105, 124, 137)

casat (casnovat 462, 605, 606)

třepat

N          cuckat 170, cukat 137, 165, čurchac’ 826, 827, dřít 108, chloupat 657, 660, sápat 104, smýkat’ 702, targać 832, 833

2                 Mapa zachycuje zeměpisné rozšíření nářečních ekvivalentů slovního spojení tahat za vlasy. Vedle rozdí-
lů lexikálních jsou doloženy i diference povahy slovotvorné (např. kudlit × kudlat) a hláskoslovné (např. krá-
kat
× krakat, kudlit × škudlit, kyčkat × ščičkat); u některých z nich nelze vyloučit souvislost s výraznější ex-
presivitou ekvivalentu.

Všechna pojmenování jsou expresivní, míru jejich expresivity však nelze vždy přesně určit. Na mapě za-
chycujeme pokud možno všechny ekvivalenty, jen ojedinělý výskyt výrazných expresív významově jednoznač-
ně nevymezených registrujeme v oddíle N.

3                 Vedle trichotomie většinových výrazů krákat × tahat × kudlit se na okrajích území objevují menší ob-
lasti jiných lexémů.

Víceznačný výraz tahat převládá ve stř., již. a jv. Čechách, na Moravě proniká do její jz. části, kde je po-
jmenováním jediným. Uvedené sloveso se šíří také do sousedních území s jiným tradičním označením. Vari-
anta táhat je doložena rozptýleně v svč. a střm. nář. oblasti. Výraz krákat se objevuje v nář. zč. a v sz. Če-
chách; v Polabí a na širším Mladoboleslavsku je běžná podoba krakat. Rozsah slovesa krákat byl v minulosti
patrně daleko větší, jak o tom svědčí jeho rozptýlený výskyt po celých Čechách (místy v podobě vrákat).
Ekvivalent kudlit je doložen na území nář. střm. (na přilehlém Novoměstsku a Vysokomýtsku ve slovotvorné
obměně kudlat), dále na Slovácku a téměř v celém Slezsku. Malé areály vytvářejí výrazy škubat v již. Če-
chách, v Podkrkonoší (zde v podobě šklubat) a ve Slezsku, třepat na Náchodsku a Kladsku a casat (casno-
vat
) na jz. Moravě. Široké Podkrkonoší a Kladsko charakterizuje dále označení rout. Jazykovou situaci do-
tvářejí areály výrazů kyčkat na Valašsku (s variantou ščičkat přesahující na jih až na Kopanice) a kučat v již.
Slezsku; pozoruhodný je výskyt slovotvorné obměny kučkat v oblasti kolem středního toku řeky Chrudimky.
Hláskovou podobou s nadměrným š- (škudlit) se vyděluje vých. Břeclavsko a stř. část nářečí vm. (zde v sou-
sedství výrazu ščičkat, u něhož je však počáteční š- hláskou kmenovou).

Výrazy ve městech se shodují s ekvivalenty ve venkovském okolí, do mluvy českých měst však hojněji
proniká novější označení tahat shodné se spisovným jazykem.

4    casat  jen nář.; Jg cásati, casnovati ,divoce trhati‘, SSJČ cásat i
casnat nář. ,prudce tahat‘ — S-ové intenzivum od morav-
ského (naším výzkumem nedoloženého) cápat ,tahat za
vlasy‘.

krakat  jen nář. — Viz krákat.

krákat  Jg též křákati, SSJČ — Z psl. *krak- (zdloužením
z *krok-), doloženém v čes. krotit.

kučat  jen nář.; Bš též kučiť — Odvozeno od kuča. Psl. *kuča,
kyka, kъka ,kadeř, tj. zakřivený nebo zvlněný chomáč
vlasů‘ (souvisí se stind. slovesem kučati, jehož se užívá
o kadeření vlasů).

kučkat  jen nář.; Kt — Od *kuč-ьka < kuča. Viz kučat.

kudlat  jen nář.; Jg, SSJČ nář. — Od kudlit přechodem k jiné slo-
vesné třídě (snad analogií podle krákat, tahat). Viz kud-
lit.

kudlit  Jg mor. (též ,vlasy muchlati‘), SSJČ nář., SSJ kudliť expr.,
pol. kudlić, hluž. kudłaty ,chundelatý, huňatý‘ — Od ku-
dla
,chundel vlasů‘, to prastará obměna slova *k
Ndel’a
,koudel‘.


kvákat  v sled. významu jen nář.; Jg slc., Bš horňácké, SSJ kvákať
hovor. — Expresivní obměna od krákat. Viz tam.

kyčkat  jen nář. — Od *kyč-ьka < kyka. Viz kučat.

rout  jen nář. (Jg, SSJČ zast. a nář., oba ,rvát, škubat‘) — Druho-
tvar slovesa rvát (k indikativu ruju přitvořen inf. kmen rú-
ti
).

ščičkat  jen nář.; Jg kšticovati, SSJ šticovať — Od *kъčica ,kštice‘;
č přesmykem > št (> šč).

škubat  v sled. významu jen nář.; stč. skústi, Jg též šklubati, SSJČ
též šklubat zast. a nář., SSJ šklbať expr., pol. skubać,
dluž. skubaś — Psl. *skubsti, specifikací významu. V ná-
řečích vkládáno zesilovací -l-. (U Slovanů se užívá tohoto
slovesa primárně jen o trhání vlasů, srsti, peří.)

škudlit  v sled. významu jen nář.; Kt — Viz kudlit.

tahat  Jg, SSJČ, SSJ ťahať — Psl. *tegnNti ,táhnout, napínat‘.

táhat  jen nář.; Kt — Snad analogu podle táhnout. Viz tam.

řepat  Jg, SSJČ říd., SSJ trepať, pol. trzepać, dluž. tśapaś
Z psl. *trepati (zvukomalebný základ trep-).

vrákat  jen nář.; Kt — Expresivní obměna od krákat. Viz tam.

5    kičkať Ju 7 — krakat Ju 1, 4 — krankat Ru 2 — kudlat Po 1, Ju 4, 6 — kudlit Ju 4 — potahat Ju 3 — škubat Ru 2 — tahat Ju 3–5, Ru 2–4
— táhat Ju 6, Ru 5

6    ASJ IV 432

Kl