ČJA 1

34 klouzat se (1882) — mapa s. 121

1    M         klouzat (se) — sklouzat (se) — klouhat se (klí- 631, 632, 64) — klízat (se) (klej- 831, též 84, k’el- též
836) — klzat (se) (-et 674, -it 713, 729, kĺz- 725, 731, 732, 733, 735–737, 74) — šklihať
(se) — šklhať se

ślizgać (śe)

čundrovat (se) (šu- 644, ča- 807, čy- 802, 803, čyndrac’ 820, šyndrac’ 801)

šlundrovať 703, 721, 814

šlajdrovac’ 806, 82

spuščať se 834–836

vozit se

S          šplhať se 677, hajsat se 678, 679

X          šoupat se 213, vozit se 106, sklouzat (se) 201, 203–205, 226–229, 253, 325, 404, 407, 408, 414–417,
421–426, 433–438, 444, 446–452, 454, 455–460, 21, 42, 44, 45, šklouzat (se) 202, 206, 208, 209, 211

2                 Mapa zobrazuje zem. rozšíření nář. ekvivalentů slovesa klouzat se s významem ,jezdit sem a tam po
hladké ploše (zpravidla po ledě a pro zábavu)‘. Vedle diferencí lexikálních (např. klouzat se × vozit se × čun-
drovat se
× slizgat se) byly sledovány i rozdíly povahy hláskové (např. četné hláskoslovné obměny základu
klouz-: sklouzat se, klouhat se, klízat se, klzat se, šklihat se). Většinou byla zaznamenána slovesa reflexivní,
ale byly zachyceny i relikty vyjádření nereflexivním slovesem. Protože se ve sledovaném významu střídají ne-
reflexivní slovesa s reflexivními nepravidelně, je obraz jejich původního rozsahu málo ostrý. Proto nebyl ma-

pován. Většina nereflexivních sloves je soustředěna v okrajových areálech, a to v záp. a již. Čechách, ve Slez-
sku a v přilehlém úseku moravském.

3                 Základní protiklad představují lexikální diference výrazů klouzat (se) × čundrovat (se) × vozit se.
K nim se připojuje několik sporadických označení dalších: slizgat (se) (Těšínsko a Jablunkovsko), spouštět se
(Jablunkovsko), šlundrovat, šlajdrovat (záp. od Příbora).

Slovesa klouzat (se) se užívá v Čechách a na záp. Moravě; jako výraz shodný se spisovným jazykem
proniká dále na východ za původní hranici svého výskytu, a to zejména do mluvy mladé generace (na venko-
vě i ve městech). Již. Čechy charakterizuje varianta sklouzat (se), která byla zachycena též v širokém pásu
v Polabí a Poohří. Pro svč. okraj je příznačná podoba klouhat se; ta pak pokračuje ve střední části Moravy.
Především z již. Moravy je doložena varianta klzat (se). Záp. od Brna, ve Slezsku na Hlučínsku byla zazna-
menána podoba klízat (se). V ostravickém nář. úseku a na přilehlém okraji Valašska žijí v nářečí hláskové va-
rianty šklihat (se) a šklhat (se). Sloveso čundrovat (se) se vyskytuje na Zábřežsku a v západní polovině Slez-
ska. (Starší dialektologická literatura dokládá toto sloveso ještě ze sv. Čech.) Nář. ekvivalent vozit se tvoří
rozsáhlý areál na stř. a vých. Moravě.

Ve městech zůstalo většinou uchováno – vedle nově pronikajícího slovesa klouzat se – tradiční pojme-
nování charakteristické pro blízké venkovské okolí.

4    čundrovat (se)  SSJČ ob. čundrat se — Přejato z něm. Jako slovo
expresivní podléhá různým hláskovým obměnám (čy-,
ča-).

hajsat se  jen nář.; Bš han. — Nejasné. Archív lidového jazyka do-
kládá význam ,sjíždět z příkopu nebo ze stohu, klouzat se‘.

klízat (se)  jen nář.; Kt mor. — Hlásková obměna slovesa klouzat
se
, viz tam. Ve slez. nářečích není zcela vyloučena konta-
minace se slizgat.

klouhat se  jen nář.; Jg, SSJČ nář. — Z klouzat se obměnou hlás-
ky v kmeni u pohybomalebného slovesa.

klouzat (se)  stč. klúzati, Jg, SSJČ — Východiskem všech podob
se společným základem je k
z-/k’z-. Vzhledem k onoma-
topoickému charakteru kořene je tato dubletnost pravdě-
podobná. Sloveso znamenalo nejen ,smekat se po ledě,
blátě‘ apod., ale i podobné rychlé pohyby. Psl. kořen se
tedy vyskytoval ve variantách *kъl(ь)z-, *kl
Nz-, *kliz-.

klzat (se)  jen nář.; stč. klzať sa slc., Jg klzať sa slc., SSJ kĺzať sa
– Psl. *kъlz-.

sklouzat (se)  Jg, SSJČ zast. – Počáteční s- patrně analogicky po-
dle smýkat; viz klouzat.

slizgat (se)  jen nář.; Jg slizkati se, pol. ślizgać się — K sliz, psl.


*sljuzъ. Během vývoje došlo ke kontaminaci s pův. cizím
kořenem *kluz-.

spouštět se  v sled. významu jen nář. — K pustit, to od pustý, psl.
*pustъ. Sledovaný význam ,klouzat se‘ se vyvinul z význa-
mů příbuzných — srov. např. val. spúšč ,smyk, po němž se
spouštějí dřeva z hor k řece‘, SSJ ,spúšťať sa na sánkoch‘.

šklhat (se)  jen nář.; Kt — Hlásková obměna slovesa klouzat se se
zachováním pův.
a obměnou hlásky v kmeni u pohybo-
malebného slovesa. Viz též sklouzat se.

šklihat (se)  jen nář. — Kontaminací sloves klouzat se a slizgat se,
viz šklhat.

šlajdrovat  v sled. významu jen nář. — Přejato z něm.

šlundrovat  jen nář. — Přejato z něm.

šoupat se  v sled. významu jen nář. (Jg ,smýkat se‘) — Přeneseně
ze šoupat se ,sunout se, sjíždět‘.

šplhat se  jen nář.; Kt — Patrně přeneseno ze šplhat se ,posunovat
se‘.

vozit se  v sled. významu jen nář. (Jg ,klouzat z něčeho dolů‘, SSJ,
SSJČ ,klouzavě se pohybovat‘) — Ve význ. ,jet‘ už stč.,
psl. *vezti. Přeneseně z vozit se ,klouzavě se pohybovat‘.

5    klouzat se Ju 4, 5, Ru 3, 4 — sklouzat se Ju 1–4 — sklózat se Ju 6 — klouhat se Po 1 — kĺzat sa Ru 5 — sklízat sa Ju 4 — šklížať sa Ju 7
— šoupat se Ru 2

Pl