ČJA 1

16 svobodná matka (1802) — mapa s. 91

1    M         závitka — zavítka

zmrhalka — zmrhálka

přespanka (prespánka 732, 756, 757)

dopuščałka 749, 812 (-yłka 804)

N          nevolňica 641, svobodňica 641, padlá 514, 516, 722, přeskočená 730

2                 Sledovala se nářeční označení neprovdané ženy, která má dítě; na mapě jsou zachycena pouze archaic-
ká označení jednoslovná a nevulgární. Nebyly mapovány víceslovné opisy typu svobodná matka, matka za
svobodna
, měla dítě za svobodna, které dnes existují v podstatě na celém území. Materiál je diferencován le-
xikálně (závitka × zmrhalka × přespanka × dopušťalka) a hláskoslovně (závitka × zavítka; zmrhalka ×
zmrhálka).

V starší dialektologické literatuře je doložen výskyt derivátů od slovesa zmrhat (zmrhalka, zmrhalica,
zmrhaná; vše zpravidla ,svedená dívka‘) i ze záp. Moravy. Sloveso dopustit se ,ztratit čest‘ je v materiálu ar-
chivu lidového jazyka zachyceno z různých míst Čech a Moravy; ve významu ,mít dítě za svobodna‘ např. ze
Sušicka. Podobu byla dopuštěná dokládá např. Kubín.

3                 Speciální jednoslovná pojmenování pro sledovaný pojem se vyskytují jen v archaické nářeční vrstvě na
stř. a vých. Moravě a ve Slezsku.

Hlavní lexikální protiklad představuje pojmenování závitka proti výrazu zmrhalka. Označení závitka
zaujímá téměř celé Slezsko, Valašsko a střední část vm. nářečí. Jižně od Vsetína byla zapsána hlásková obmě-
na zavítka. Pojmenování zmrhalka se vyskytuje v centrálním úseku střm. nářečí a přesahuje na Uherskohra-
dišťsko. Sv. od Kyjova se objevuje jeho zdloužená varianta zmrhálka.

Kopaničářská nářečí se vyznačují výrazem přespanka. V oblasti slova závitka byl zapsán též název do-
pušťalka
.

Ve městech položka nebyla zkoumána.

4                 U většiny výrazů dochází k prolínání sledovaného významu s významem ,svobodná dívka, která ztratila panenství‘.

dopušťalka  jen nář. (stč. dopustiti sě ,dopustit se smilstva‘, Jg do-
puštěná osoba
,o čest připravená‘, Kt v témže významu
dopustilka, SSJČ dopustiti se zast. a nář. o nevdané ženě
,spáchat soulož a mít nemanželské dítě‘) — Od dopustit se
,dopustit se zlého činu‘.

přespanka  jen nář.; SSJ prespanka (Jg slc. ,porušená, podběhlá‘,
SSJČ přespati pannu, s pannou zast. a nář. ,připravit ji
o panenství‘, přespati se s kým nář. ,ztratit panenství‘,
o svobodné dívce ,otěhotnět‘) — Od přespat.

zavítka  jen nář. — Viz závitka.

závitka  jen nář.; Kt, SSJČ nář. — Od zavíti. Taková žena totiž
nesměla nosit copy jako svobodná dívka, ale musela mít
vlasy zavité okolo hlavy jako vdaná žena.

zmrhalka  jen nář.; SSJČ též zmrhanka, obojí obl. mor. (stč.
zmrhaná ,zhanobená‘, Kt zmrhalka ,panna, která svou
poctivost promrhala‘, v témže významu Jg zmrhanka) —
Od zmrhati ,promarnit, ztratit co‘.

zmrhálka  jen nář. — Viz zmrhalka.

5    spuštěná Ru 2 — přespala se Ru 4; dále jen opisy se slovesy

6    AJŚ 730, AJPP 34

Hd