ČJA 2

26 krtek (1460)

1    M         krt (též 737) — chrt 511, 605, 607 — kret

krtek — chrtek 461, 512

krťice — krčica

2                 V nář. pojmenování pro krtka (Talpa europaea) jsou především rozdíly slovotvorné povahy (krt × krtek × krtice). Z hláskoslovných diferencí je nejzávažnější rozdíl kret × krt, ostatní jsou podružné (chrt × krt, krtice × krčice).

Spis. jazyk má vedle nepříznakového pojmenování krtek ještě zastaralé výrazy krt, krtice. Slovo krtice mělo podle Jg význam ‚krtčí samice‘; náš výzkum tuto informaci nepřinesl.

3                 Většinové je pojmenování krtek. Zabírá téměř celé Čechy a záp. polovinu Moravy, hojně proniká i do oblastí s jinou nář. variantou, běžné je ve všech městech. V Čechách se však dubletně vedle něho vyskytují jako nářeční archaismy územně ostře vymezené slovotvorné obměny, a to krt (oblast mezi Strakonicemi a Klatovy, odděleně ještě vých. část střč. nářečí) a krtice (svč. nářečí, dále pak Zábřežsko a vých. polovina Moravy). Slezsko s přilehlým Valašskem se vyděluje hláskovou podobou kret. Jiné hláskové obměny netvoří větší kompaktní celky; podoba chrt(ek) se dokládá řídce z oblasti již. od N. Města n. Mor., podoba krčice rozptýleně ze širšího Brněnska a z Břeclavska.


4    chrt  v sled. významu jen nář. — Viz krt, záměna k za ch.

chrtek  jen nář. — Derivací od chrt, viz tam.

krčice  jen nář.; Jg slc. — Viz krtice, analogickým vyrovnáním k adj. krtčí.

kret  jen nář.; Jg mor., pol., dluž. kšet, škret — Viz krt, pravidelným hláskovým vývojem z psl. *krъtъ.

krt  stč., Jg, SSJČ zast. a nář., SSJ — Podle Mch deverb. (litev. tūrkti ‚hrabat se v zemi‘). Základové sloveso v slovanštině zaniklo


a jméno tъrkъ ztratilo oporu v příbuzném slově, proto má psl. *krъtъ obrácený sled hlásek. Podle Sławského souvisí s *krutěti ‚pohybovati se‘ (litev. krutus ‚pohyblivý‘). Podoba krt podle nepřímých pádů.

krtek  stč. i Jg dem. ke krt, SSJČ — Formální dem. ke krt, viz kret.

krtice  stč. krticě, SSJČ zast. a nář., SSJ krtica hovor. (Jg ‚krtova samice‘) — Derivací od krt, viz tam.


5    krt Ru 4 — krtek Ju 3, 5 — krťice Po 1, Ju 1, 2, 4, 6, 7 — krčica Ru 5

6    ASJ III 267, MAGP 310, AJŚ 525a, AJK 78:1, SSA 3.15, OLA 35, ALE 102

Bh