ČJA 1

96 nudle (391)

1    M         nudle (nodle 320, 331, 448, 457) — núdle (též 245, 257, 425, 738) — nugle — nygle 826–828

nudlički 301, 303

nudlata n. 137, 644, 646

lukše (též 92, laukše 733) — lokše (okše 729, 731)

knedle

řezance 736, 737, 755

krájance 734, 735

N          šlíški, šlížički 736

2                 Sledovala se nář. pojmenování pro těstovinu tvaru úzkého proužku užívanou zpravidla jako zavářka do polévky. Kromě lexikálních rozdílů byly zaznamenány ojedinělé diference slovotvorné (nudle × nudličky), morfologické (nudle × nudlata) a četné nepravidelné hláskové změny (nudle × núdle × nugle × nygle; lukše × lokše). Pravidelná střm. změna u > /o byla zjištěna pouze u slova lukše, nikoliv u výrazu nudle. Všechna pojmenování byla zapsána v množném čísle.

3                 Mezi základními pojmenováními nudlelukše vede poměrně ostrá hranice. Většinové označení nudle se vyskytuje v celých Čechách (na szč. okraji v podobě núdle), na jz. a sev. Moravě a ve Slezsku s přesahem na Valašsko. Z Chodska je doloženo jako nedubletní dem. nudličky, ze Zábřežska pak pochází varianta nudlata. Ve vých. Slezsku se objevují hláskové varianty nuglenygle. Slovo nudle bylo zaznamenáno také ve všech městech (někde jako dubletní s tradičním nář. výrazem).

Pojmenování lukše je typické pro většinu střm. nář. oblasti (bez Třebíčska a Znojemska) a pro nář. dolská s přesahem ke Vsetínu. Na širším Uherskobrodsku a na již. Valašsku je běžná hlásková varianta lokše.

Ostatní lexémy jsou zřetelně okrajové: svč. výraz knedle (na Náchodsku a Novopacku) se vyskytuje jen v projevech starší generace, na Břeclavsku byla ojediněle zachycena pojmenování krájanceřezance.


4    knedle  v sled. významu jen nář. — Přejato z něm. (Srov. I-100 knedlík.)

krájance  jen nář.; Bš krajance Podl. — Od nář. adj. krájaný, to od nář. krájat.

lokše  jen nář.; Bš łokýš m. (val.), pol. łokszyn m., łokszyny f., łokszynie zast. ,druh nudlí‘ (Jg lokeš m., lokše/lokša f. slc. ,vdolek nebo koláč sprostý‘, Kt též lakeš sloven. ,druh koláče‘, Bš łokeš ,koláč z chlebové mouky‘ val., horň., ,placek bramborový‘ Podl., SSJ lokša ,druh pečiva‘) — Přejato z turkotatar. jazyků. Forma s -o- je původní, -u- je sekundární. Podle Mch pseudokorektní.


lukše  jen nář.; Jg lukeš m., SSJČ nář. — Viz lokše.

nudlata  jen nář. — Viz nudle. Přechod k jinému rodu a morfolog. typu.

nudle  Jg, SSJČ, hluž. — Přejato z něm.

nudličky  SSJČ dem. k nudle — Formální dem. k nudle. Viz tam.

núdle, nugle, nygle  jen nář. — Viz nudle.

řezance  v sled. významu jen nář.; Jg, SSJ rezance — Od adj. řezaný, to od řezat.


5    nudle Po 1, Ju 1–5, 7, Ru 2–4 — núdle Ru 2 — nudlički Ju 7 — lukše Ju 6, Ru 5 — łukše Ju 7

6    ASJ IV 238:126, PLPJ 193, AJPP 364

Mi