ČJA 1

22 dítě (1849)

1    M         ďíťe (ďíťa)

ďec’o (-čo)

ďecko

dz’ec’ m.

robje 101, 104

bábo 719, 736, 737

S          ďeťišťe 101

X          ďečťe 457

N          klazan 123, klazant 125, m(e)rňe, mláz 129, harant 210, 418, 21, chásňa 701, ďecko (expr.)

2                 Mapa zachycuje neutrální nářeční pojmenování nedospělého lidského jedince asi do věku čtrnácti let. Výrazné diference slovotvorné (dítě × děcko) a morfologické (děťo × děť) doplňují okrajově i rozdíly lexikální (bábo × robě). Ojediněle se vyskytly i významové posuny (např. výraz děcko ve významu děvče na vých. Moravě).

3                 Pojmenování dítě zabírá celé území českého jazyka s výjimkou nář. slezských a sev. části vm. dialektů. Nepřehlasovaná podoba díťa je doložena ze širšího Uherskobrodská a ze sev. Valašska. Pro většinu Moravy je charakteristický výraz děcko, který je téměř na celé Moravě a ve vých. Čechách dubletní se slovem dítě. Ve Slezsku se vyskytuje označení děťo, zpravidla dubletně s pojmenováním děcko. V lokalitách v Polsku a na přilehlém Hlučínsku tvoří malé území forma muž. rodu děť.

Na okrajích se vyskytly další podoby: archaismus děčtě ojediněle na Doudlebsku, dětištěrobě v Podještědí a bábo na Břeclavsku.

Situace ve městech se většinou shoduje s venkovským okolím.


4    bábo  jen nář.; SSJ fam. bábä — Patří k výrazům dětské řeči.

děcko  Jg, SSJČ, SSJ expr. decko — Odvozeno od dítě původním expresivním sufixem -sko (od původu týž sufix, ale jinou morfologickou charakteristiku má výraz dětiště). Viz dítě.

děčtě  jen nář. — Stažením z dětiště, viz děcko.

děť  jen nář. — Přikloněním k maskulinům. Viz dítě.

dětiště  SSJČ nář. — Viz děcko.


děťo  jen nář.; hluž. dźećo — Přikloněním k typu město. Viz dítě.

dítě  stč. dietě, dietko, dietce, Jg, SSJČ, SSJ dieťa, pol. dziecię — Psl. *dětę, souvisí se staroind. dhe- ,sáti‘.

robě  stč., Jg, Kt též růbě, Bš na Zábřežsku, SSJČ kniž. — Z psl. základu *erb- příbuzné se staroind. árbha ,malý chlapec‘, snad též od základu *robiti.


5    ďíťe Po 1, Ju 1–6, Ru 2–4 — diťe Ru 5 — ďecko Po 1, Ju 2, 5–7

6    AJS III 285, AJŚ 720, AJK 49:2, SSA 8.23, OLA 1776, 1775, ALE 459

Fi