ČJA 1

112 máslo (444)

1    M         máslo — maslo

putr

putra

pomazánka — pomazanka

pomazánek 148, 161

N          maslenka 663, selské máslo, domácí m., svojské m., svojo m., domové m., nové m., stlučené m., stlukané m.

2                 Položka byla zaměřena na lexikální rozdíly v nář. pojmenování másla, tj. nepřepuštěného tuku získaného stloukáním smetany. Dále byly zachyceny výrazné diference rodové (pomazánka × pomazánek; putr × putra) a u slov máslopomazánka také rozdíly v kvantitě. Nedostatek podoby moslo ve Slezsku svědčí o starém krácení kmenové samohlásky.

Slovo máslo v oblasti výskytu slova putr(a) mívá někdy u staré generace specifický význam, totiž ,přeškvařené máslo‘. U mladé generace už převládá výraz máslo v obou významech.

Městská mluva st. generace se v podstatě neliší od mluvy venkovského okolí.

Informátoři někde odlišovali názvem doma vyprodukované máslo od másla koupeného v obchodě. Pojmenování pro domácí máslo pak obsahuje zpřesňující adjektiva jako svojo, svojské, svoje, selské, nové, z nichž některá vytvářejí nevyhraněné územní areály; na mapě je však nezachycujeme. (Rozlišovací adj. selské je doloženo zvl. ze svč. oblasti, ve Slezsku je nejčastěji adj. svojo, svojské, adj. domácí je typické zejména pro vých. skupinu slez. nářečí, doklady na nové m. pocházejí z Pošumaví.)

3                 Jako základní se jeví protiklad domácího výrazu máslo proti přejatému slovu putr(a). Slovo pomazánka se vyskytuje jen jako poměrně vzácný relikt.

Přejatého výrazu putr(a) se užívá na Domažlicku, v již. Čechách a dále na větší části střm. a vm. nářečí. Forma putra f. zabírá téměř celou oblast střm. nářečí (mimo sev. úsek) a na východě i západě přesahuje do dialektů sousedních. Z ostatního území (tedy odtud sev.) se dokládá slovo máslo, na sev. Moravě a ve Slezsku v podobě maslo.

Na záp. okraji Čech a rozptýleně kolem Tábora a Jindřichova Hradce se vyskytuje (většinou jako dubletní nebo i tripletní) též výraz pomazánka, popř. pomazanka, z Litomyšlska pocházejí vzácné doklady na variantu pomazánek.


4    maslo  jen nář.; SSJ maslo, pol. masło — Asi z *maz-slo, to deverbativum od *mazati.

máslo  stč., Jg, SSJČ — Viz maslo.

pomazánek  v sled. významu jen nář. — Viz pomazánka.

pomazanka  jen nář. — Viz pomazánka.

pomazánka  v sled. významu jen nář. (Jg ,pokrm, který se maže na chléb‘, stejně i SSJČ a SSJ hovor.) — Specifikací, deverbativum k pomazati.

putr, putra  jen nář.; Kt nář., hluž. butra — Přejato z něm.


5    máslo Po 1, Ju 1–5, Ru 1–4 — másło Ju 7 — putr Ru 5

6    —

Bh