ČJA 4

49        konve gen. sg. f. (237) mapa s. 101

1    M         konve (-mv-; -ndv- 121)

konvje (kondvje 106, kondje 106, 107, 121, konje 109)

konvi

konví

konvy — konv

2                 Byl mapován tvar gen. sg. ъv-kmenového feminina konev. Forma konve má původní zakončení (dnes ve
spisovném jazyce zařazeno k typu píseň). Tvar konvi (s obměnou konví) má zakončení i-kmenové (typ kost). Na
Moravě, ve Slezsku a na jihu Čech je tvar nom. sg. konva (a-kmen, typ žena) a od něj pravidelný tvar gen. sg.
konvy (ve střm. nář. v pravidelné obměně s hláskovou změnou y > e,
, srov. PRO D2bc). Zakončení tvaru gen.
sg. konvě je důsledkem již starého zařazení k ja-kmenové deklinaci (typ růže). (Podoba nom. sg. konvja však
není doložena v sev. Čechách.) Viz ČJA 4-19 konev nom. sg. f.

V centrálním úseku střm. nář. byly zapsány tvary gen. sg. konv, konve. Podoba konv svědčí o pů-
vodní a-kmenové genitivní koncovce -y a podoba s koncovkou -e o původním ъv-kmenovém, případně ja-
kmenovém zakončení. Vzhledem k nesystematickým zápisům širokého -
nebylo v některých případech
možné rozhodnout, o který koncový formant se jedná. Stejně tak v jižních Čechách považujeme nářeční re-
alizaci konvi (v dialektech bez fonologického rozdílu i × y) za přiřazení k typu žena, srov. ČJA 4-19 konev nom. sg. f.
Zeměpisný obraz rozšíření typu konve patrně není zcela úplný, v konečném řešení jsme totiž vycházeli
z územního rozšíření tvaru nom. sg. konva, ačkoli jsme si vědomi toho, že v některých lokalitách dochází ke
kolísání mezi typem žena a nář. typem růža, popř. růže, a koncovky obou typů se zde v jednom paradigma-
tu střídají.

Poziční varianty konsonantu -n- a nářeční hláskoslovné obměny v kmeni nebyly mapovány.

3                 Téměř v celých Čechách se vyskytuje tvar konve. V západních Čechách byla zapsána forma konvi a na
Chodsku a Domažlicku její obměna konví. Tvar konvy je charakteristický pro Moravu (bez záp. okraje), Slezsko (bez pruhu přechod, čes.-pol. nář.) a jako dubletní se vyskytuje také na jihu Čech s centrem na Českobudějovicku. Obměna konv
byla zapsána v centrálním úseku střm. nář. V Podještědí, na širším Mladoboleslavsku, na jih a západ od Brna a v přechod, čes.-pol. nář. byla zapsána varianta konvě.

Do mluvy ve městech na Moravě a ve Slezsku proniká tvar konve, shodný se spisovným jazykem.


4    konve  stč., Jg. Tk, SSJČ

konvi  pol. konwi


konvy  Jg mor., sloven.

5    konve Ju 1–3, 5 — konwe Po 1 — komvi Ru 3, 5 — konvy Ju 7

6    —

Bt