ČJA 4

33        nože gen. sg. m. (334) — mapa s. 85

1    M         nože

noža — nuža (núža 622, 623, 638)

2                 Kromě hlavního rozdílu morfologického je na mapě zachycen i hláskoslovný rozdíl noža × nuža (nůža).
Forma nůža vznikla analogickým sjednocením slovního základu (podle nom. sg.) ve snaze neměnit kořen slova
v paradigmatu.

3                 Izoglosa nože × noža je v podstatě shodná s izoglosou přehlásky ’a > e v koncovkách, srov. PRO E6. V ně-
kolika málo mor. vesnicích podél této izoglosy jsme zaznamenali kolísání mezi oběma formami. Forma nuža po-
krývá velkou oblast v již. části střm. nářečí (již. Boskovicko, široké Brněnsko, vých. Třebíčsko a Znojemsko).
Tvar nůža byl zachycen v několika lokalitách Brněnska.

Do mluvy zm. a slez. měst hojněji proniká forma nože, v pohraničních městech sev. Moravy jsou běžné
také tvary noža.


4    noža  stč., sloven., pol. noża, hluž.

nože  stč. , Db, MČ


5    nože Po 1, Ju 1–3, 5, Ru 2–4 — noža Ju 6, Ru 5

6    —

Bh