ČJA 4

13        ulice nom. sg. f. (45) — mapa s. 61

1    M         ulice — hulice

ulica — hulica

ulic — hulic

X          hulice 304, 310

2                 Výzkum zachytil vedle tvaru ulice, shodného se spis. jazykem, i tvar s neprovedenou přehláskou ulica
a formu s nulovou koncovkou ulic. Ta vznikla pod vlivem i-kmenů (na Kladsku odsunutím nevýhodného kon-
cového -e způsobujícího homonymii nom. a gen. sg. a vřazením k femininům typu píseň).

Z hláskových jevů na mapě sledujeme též protetické h-; jeho územní rozsah je totiž větší, než uvádí PRO
E3. Tento lexikalizovaný jev ukazuje na to, že obměna s protetickým h- měla dříve větší rozšíření, srov. ČJA 5-237–241 Protetické hlásky.

3                 Největší územní rozsah má tvar ulice. Zaujímá celé Čechy a přilehlou část centrálního úseku strm. dia-
lektů (zde často v hláskové variantě hulice). Forma ulic vytváří areál v jv. úseku střm. nářečí (tady nezřídka v po-
době hulic) a v již. části vm. dialektů. Tato forma byla zaznamenána ojediněle rovněž na Kladsku a na sev. okra-
ji střm. nářečí. Na zbývajícím území Moravy a Slezska se vyskytuje forma ulica (ve většině střm. nářečí a na sv.
okraji nářečí slezských v obměně hulica).

Mluva ve městech se shoduje s mluvou venkovského okolí, pouze do mor. a slez. měst proniká tvar
ulice.


4    ulic  Tk lid.

ulica  sloven., pol.

ulice  Jg, SSJČ


5    ulice Po 1, Ju 1–5, Ru 2–4 — ulica Ju 5–7, Ru 4 — ulic Po 1, Ru 5 — hulic Ju 6

6    —

Hb