ČJA 4

6          pole nom. sg. n. (1185) — mapa s. 55

1    M         pole (poly 818) — póle — púle 103, 105, 106, 108

polo

2                 V nominativu singuláru neutra pole (jo-kmen) byly vedle rozdílu morfologického zaznamenány také roz-
díly hláskoslovné pole × póle × půle. Obměna póle vznikla zdloužením kmenové samohlásky a obměna půle změnou zdlouženého ó > ů.

Tvar pole, shodný se spis. jazykem, uchovává původní jo-kmenovou koncovku -e (typ moře).

Forma nom. sg. polo s koncovkou -o vznikla vyrovnáním s o-kmeny neuter (typ město) vlivem sblížení
nepřehlasovaných koncovek jo-kmenů s koncovkami o-kmenů (např. gen. sg. městamořa, dat. sg. městu
mořu).

Na již. Moravě byl tvar nom. sg. neuter zkoumán na zástupném slově moře, neboť se zde užívá jiného le-
xému (role, rolí atd.), srov. ČJA 3-30 pole.

3                 Téměř celé území čes. národního jazyka pokrývá tvar pole, hláskoslovná obměna póle se vyskytuje ve
vých. polovině svč. nářečí a v sev. polovině střč. nářečí, obměna púle byla zaznamenána v Podkrkonoší.

Forma polo tvoří areál v záp. polovině slez. nářečí s přilehlým okrajem vm. nářečí.

Stav ve městech je shodný s nář. okolím.

4    pole  stč. pol’e. Jg, Tk, SSJČ, sloven., pol.


polo  Jg, hluž.

5    pole Ju 6, 7, Ru 1, 3, 5 — póle Po 1, Ju 1–5, Ru 2, 4

6    ASJII 11:1b. MAGP 217, AJŚ 1374, SSA 11.26, OLA 525

Bt