ČJA 3

251 hrdlička (969) — mapa s. 545

1    M         hrdlička (hadlčka 615, hrdlečka 643, hrdlíčka 728, hrdlyčka 738) — herlička (hәrlička 304, 307–309, 318,
herdlička 310, hәrdlička 440) — harlička 301 — hrlička (hrllička 644) — hedlička 308, 310, 315 —
orlička 835, 836

hrdlica 755

hrdlenka 629

cukrofka 516, 748, 803 (cugrofka 623, cokrofka 659) — cukrufka (též cukrúfka 715, cukerka 801)

cukruška (též 806, cukrúška 706, 725, 727)

2                 Byly sledovány nář. ekvivalenty spis. výrazu hrdlička, označujícího ptáka příbuzného holubu, typického
svým voláním (tzv. cukrováním).

Kromě lexikálních rozdílů byly zaznamenány i diference slovotvorné (např. cukrovka × cukruška) a hlás-
koslovné (např. hrdlička × herlička × harlička × hedlička, cukrovka × cukruvka).

Vzhledem k zeměpisnému rozšíření podoby herlička a hrlička i ve Slezsku (tedy mimo oblast vymezenou
v PRO A2a, C1d) mapujeme skutečné fonetické realizace výrazů herlička a hrlička na celém zkoumaném úze-
mí. Původní podoba hrlička se vyskytuje jako okrajový archaismus. V Podkrkonoší může být zachování tohoto
stavu podporováno i existencí slov se změnou souhláskové skupiny -dl- v -ll- (viz PRO C1d).

3                 Na většině zkoumaného území je rozšířen výraz hrdlička, totožný s pojmenováním spisovným.

Další nář. podoby byly zachyceny především na okrajích. Slovo hrlička bylo zaznamenáno porůznu v záp.
a jv. Čechách, v Podkrkonoší, na záp. od Brna a ve střed. pásu slez. nář. Hlásková obměna herlička je doložena
ze západu jzč. nář. – z širokého Domažlicka, již. Plzeňska a Manětínska (zde se sporadicky vyskytuje také va-
rianta hedlička), dále z Kladska a z velké části Slezska. Forma orlička se nachází na Jablunkovsku.

Pojmenování cukruška je charakteristické pro střední část vm. nář. s přesahem na Holešovsko. Slovo cuk-
ruvka
vytváří menší areál sev. od Opavy a Ostravy. Varianta cukrovka byla sporadicky zachycena na Moravě
a ve Slezsku.

4                 Všechny nář. výrazy jsou pravděpodobně onomatopoického původu.


cukrovka  v sled. významu jen nář. (Jg, SSJČ, u obou cukrovat (o hrd-
ličkách) ,vydávat zvuk znějící jako cukrú‘) — Z onomatopoic-
kého kukrú napodobujícího hlas hrdličky přikloněním k cukr.

cukrouška  jen nář.; Bš — Viz cukrovka.

cukrovka  jen nář.; Kt cukrůvka — Z cukrovka, viz tam, změnou sekun-
dárně zdlouženého -ó- > -ú- a následným zkrácením -ú- > -u-.

harlička, hedlička, herlička  jen nář.; pol. garliczka — Hláskové vari-
anty výrazů hrdlička, hrlička, viz tam.

hrdlenka  jen nář. — K hrdlice, viz tam.

hrdlice  stč. hrdlicě, Jg, SSJČ říd., též nář. hrdla SSJ básnicky hrdlica
Patrně z pův. hrlice, -d- snad adideací k hrdlo.

hrdlička  stč., Jg, SSJČ — Z pův. hrlička, -d- snad adideací k hrdlo.

hrlička  jen nář. — Dem. od hrlice.

orlička  jen nář. — Z herlička odsunutím jakoby protetického h- (her-
lička
> horlička pravidelnou dispalatalizací).


5    —

6    —

Ir