ČJA 3

246 kachna (960) — mapa s. 537

1    M         kachna

kačena

kačna

kačka (též 135, 818, 08)

kačica

lička

lída 237, 316, 323

N          káča – expr.

2                 Zjišťovala se nářeční označení kachny, tj. samice vodního ptáka, která je chována jako drůbež. Byly za-
znamenány rozdíly lexikální a slovotvorné (kačena × kačna × kačka × kačice; lička × lida). Odvozenina káča, ob-
jevující se spíše výjimečně buď jako individualismus v mluvě mládeže, nebo jako varianta výrazně expresivní,
nebyla mapována.

Rozdíly mezi základy kač- a kách- řešíme na úrovni lexikální.

3                 Základní územní protiklad vytváří český název kachna a moravsko-slezské označení kačena; to zabírá
i vých. okraj Čech (hranice obou areálů probíhá přibližně v ose Hradec Králové – Jindřichův Hradec), jako dub-
letní se vyskytuje zvláště v sev. Čechách. Na širším Českobudějovicku se spolu s označením kachna užívá též va-
rianty kačna.

Pro sev. část Opavska a pro Hlučínsko je typická odvozenina kačice, na Těšínsku a Jablunkovsku na ni pak
navazuje obměna kačka, která tvoří souvislý ostrůvek i v Podkrkonoší.

Dalším jinozákladovým pojmenováním je subst. lička, zachycené většinou jako dubletní na části nář. ji-
hočeských (v daleko větší míře než lexém ličák, srov. III-247 kačer).

O dřívějším širším užití tohoto typu pojmenování svědčí obměna lída, roztroušeně se objevující dále v zč.
nář. skupině.

Subst. kachna, shodné se spis. jazykem, je typické pro městskou mluvu v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
mu však úspěšně konkuruje název kačena.

4                 Všechna pojmenování jsou tvořena od vábících interjekcí (lí dlí, kač kač) nebo od onomatopoické interjekce (kách kách).

lička  jen nář.; stč., Jg, SSJČ nář.

lída  jen nář.; Kt též lidla, lidlička, liduška, lidunka

kačena  Jg, SSJČ ob.

kačice  stč. kačicě, Jg, SSJČ zast. a nář., SSJ kačica


kačka  stč., Jg, SSJČ ob., SSJ, pol. kaczka, hluž. kačka

kačna  jen nář.; Kt — Kontaminací výrazů kačena a kachna.

kachna  stč., Jg, SSJČ — Od káchat, to z onomatopoického kách kách.

5    kachna Ju 1, 3, 5, Ru 1–4 — kačena Po 1, Ju 2, 4, 7, Ru 5

6    ASJ III 249, SSA 2.28, OLA 313, ALE 118