ČJA 3

240 houser (953) — mapa s. 525

1    M         houser (gunśor 832, 833, gunšor 835, guńśor 818, gynšor 836, gunśur 834, guńśur 818, 831) — housér

housar (husar 306)

husák (housák 222, 459, 461)

houserák

husman

konzar 306 (ganzar 667)

2                 Pojmenování housera, samce husy, je na celém území tvořeno odvozeninami od f. husa (houser, housar,
husák, houserák); méně často to jsou výrazy vzniklé vlivem němčiny (husman, konzar).

Místy se vyskytly jisté sémantické rozdíly. Slovo houserák může mít pejor. zabarvení nebo význam aug-
mentativní, název husák někde označoval i obchodníka s husami, popř. pasáčka hus.

K hláskoslovným a slovotvorným shodám s pojmenováním kačera srov. III-247.

3                 Na většině území, tj. na celé Moravě, v převážné části Slezska a v širokém pruhu vých. části Čech, bylo
jako základní zachyceno pojmenování houser, shodné se spis. jazykem. Západně odtud, v oblasti středočeské, se
užívá označení husák. Tyto dva základní makroareály jsou doplněny menšími kompaktními územními celky. Na
Domažlicku vytváří mikroareál výraz husman, směrem na východ s ním sousedí oblast, kde se užívá slova hou-
sar
(na Plzeňsku, Klatovsku a záp. Prachaticku); tentýž název (v hláskové obměně husar) je doložen i ve
Slezsku. V areálu výrazu houser ve vých. části Čech se rozptýleně vyskytuje kontaminovaná forma houserák.
Hlásková podoba houser je charakteristická pro širší Brněnsko, oblast mezi Břeclaví a Kyjovem a pro vých.
Kroměřížsko.

Sporadicky bylo zachyceno také přejaté subst. konzar.

V městské mluvě převládá označení houser.


4 housar  jen nář.; Kt — Slovotvorná varianta subst. houser, viz
tam.

houser  stč. húser, Jg húser, SSJČ, SSJ húser nář., pol. gęsior, gąsior,
hluž. husor — Psl. *g
s-erъ.


housér  jen nář. — Poměrně častým nářečním dloužením samohl. -e-
v seskupení -er.

houserák  jen nář. — Kontaminací houser a husák.

husák  stč., Jg, Kt, SSJČ — Přechýlením od husa.

 

husman  jen nář.; SSJČ nář. — Hybridní složenina z čes. hus-
a něm. Mann.

konzar  jen nář. — Adaptací výrazu přejatého z něm. (Gonsar).

5    houser Po 1, Ju 2, Ru 3, 4 — hóser Ju 6 — húser Ju 7, Ru 5 — husák Ju 1, 3–5, Ru 1–3

6    ASJ IV 96, AJŚ 535, PLPJ 282, SSA 2.25, OLA 302, ALE 299