ČJA 3

237 kurník (942) — mapa s. 519

1    M         kuík — kúrňík

koplín (kopln 614)

slepičňík

slepičák

slepičárna 106

slepičárňe 646–648 (-ňa 648)

řád (slepičí řád 117, 161)

řádňik 114

N posada 332, 445, 645, chlívec 324, 332, slepičí chlívec 309, chlívek 453, 638, húrka 731

2                 Mapa zachycuje teritoriální rozšíření nář. názvů pro kurník, tj. chlívek pro slepice. Vedle rozdílů lexikál-
ních byly zaznamenány též rozdíly slovotvorné (např. slepičák × slepičník × slepičárna) a hláskoslovné (kurník
× kúrník). Okrajově se do mapového zobrazení promítly též rozdíly v morfologické charakteristice feminin (sle-
pičárna
× slepičárně; k tomuto rozdílu viz např. I-212 dřevník, II-172 kovárna).

Obecná pojmenování chlívek a chlívec, specifikovaná někdy atributem slepičí, nebyla pro svou netermi-
nologickou povahu mapována. Označují zpravidla menší chlév (pro vepře, kozy, králíky, husy apod.).
Nemapováno zůstalo rovněž označení posada, ačkoli je ve spojení posada slepičí uvádí v našem významu
Jungmann. Pojmenovává zpravidla dřevěnou klec nebo malou ohradu pro menší hospodářská zvířata, většinou
drůbež. V jižních Čechách, odkud jsou i naše doklady, se podle KLA užívá tohoto výrazu často také ve význa-
mu ‚hřad‘; srov. III-239.

V místech, kde existují dubletní pojmenování řád a kurník, je výraz kurník, shodný se spisovným jazykem,
hodnocen jako nový.

3                 Téměř celoúzemní pojmenování kurník s hláskoslovnou variantou kúrník (při sev. a vých. okrajích Čech
a severně od Brna) doplňují regionalismy koplín (na jižní Moravě), řád (na Náchodsku, Kladsku a širokém
Litomyšlsku) a výraz slepičník (na Domažlicku a Klatovsku, odděleně na Telečsku a sporadicky i jinde
v Čechách) se slovotvornými variantami slepičák (porůznu v sev. okraj. úseku Čech) a slepičárně (na Zábřežsku).

Ve všech městech se užívá výrazu kurník.


4    koplín  jen nář.; Jg mor. a slc., SSJČ nář., Bš též kuplník, obě záp.
Morava — Přejetím a adaptací střhn. kobel ‚kotec‘.

kurník  stč., Jg, Kt též kuřinec, SSJČ, SSJ nář., též kurín a kurínec
‚menší kurník‘, pol. kurnik, hluž. kurjenc — K psl. *kurъ. stč.
kur ‚kohout‘ a kura, kúra ‚slepice‘.

rník  jen nář.; Kt „špatně kurník“ — Viz kurník.

řád  v sled. významu jen nář.; Kt též hradí, hřadí — Přenesením části na
celek (SSJČ hřada, hřad, nář. řád, řad ‚bidlo, kde nocuje drů-
bež‘; stč. hřada pův. ‚trám‘).


řádník  jen nář. — Derivací od řád (viz tam), vlivem slova kurník.

slepičák  v sled. významu jen nář.; Bš Žďár — Od slepice.

slepičárna  Kt též slepicárna, SSJČ ob. — Od slepice.

slepičárně  jen nář. — Forma s morfologickou nář. variantou sufixu
-árna; viz slepičárna.

slepičník  SSJČ říd. — Od slepice.


5    kurňík Ju 5–7, Ru 1, 2, 4 — kurňik Ju 1–4, Ru 3 — slepičňík Ru 2 — řád Po 1 — řad Ju 4

6    ASJ III 99, SSA 2.70, OLA 935, ALE 288

Ši