ČJA 3

232 vejce (429) — mapa s. 507

1    M         vejce — vajce (též vajcy 818) — vijce

vajco (vejco 79, vajico 677, 72)

vajíčko — vaíčko 708, 709, 725 (vaičko 685) — vajčko

2                 Výzkum byl zaměřen na zjištění hláskoslovných rozdílů v nář. názvech pro vejce, materiál však přinesl
i diference morfologické (vejce × vajco) a slovotvorné (vejce × vajíčko).

Vzhledem k formulaci otázky nebyla v případě zapsání formy vejce podoba vajíčko již mnohdy zazname-
nána, takže na naší mapě není zobrazena v plném rozsahu.

SSJČ uvádí jako spisovný výraz vejce, podobu vajíčko hodnotí jako deminutivní.

3                 Téměř celoúzemní rozšíření má výraz vejce. Jeho hláskové obměny jsou charakteristické pouze pro okra-
jové oblasti. Forma vijce se jako výraz starší generace vyskytuje na samém zč. okraji, varianty s -aj- pokrývají
území dialektů slez. a vm. s výjimkou nář. dolských a Hranicka. Podoba vajce je běžná jednak na Valašsku, jed-
nak v úzkém pásu táhnoucím se od Uherského Hradiště až na Břeclavsko. Morfologická obměna vajco vytváří
dva od sebe oddělené areály – ve Slezsku a ve střed. části vm. nář., častá je i v mluvě měst ve vých. polovině
Moravy a v severomoravském pohraničí (jinak se situace ve městech v podstatě shoduje s venkovským okolím).

Forma vajíčko byla zaznamenána téměř vždy jako dubleta. Vyskytuje se nerovnoměrně po celém území
Čech, hojnější je v oblasti střč. a svč. nář., v jzč. nář. je soustředěnější pouze na Příbramsku a Prachaticku. Na
Moravě je častá jen na území čes.-mor. nář., ve vých. části střm. dialektů a v nář. dolských. Její hlásková obmě-
na vaíčko se objevuje především na Zlínsku. Variantu vajčko máme doloženu hlavně z Vysokomýtska, spora-
dicky i z jiných míst v Čechách a zcela ojediněle i z vých. Moravy.


4    vaíčko  jen nář. — Viz vajíčko, podoba s nesplývavou výslovností bez
hiátového j.

vajce  jen nář.; stč., Jg zast., SSJ — Viz vejce, podoba s neprovedenou
změnou aj > ej.

vajco  jen nář.; Kt Ostravsko, též vajko u Frýdku, Bš val., SSJ vajko
dem. — Viz vajce; změnou morfologické charakteristiky (při-
kloněním k typu město).

 

vajčko  jen nář. — Viz vajíčko, podoba s redukcí i (< í).

vajíčko  Jg též vaječko, Kt též vajéčko, vajičko již. Čechy, SSJČ dem.,
pol. jajeczko dem. — Formální dem. k vejce, viz tam.

vejce  Jg, Kt jajko, SSJČ, pol. jajo, jaje, jejko, hluž. jejo — Psl. *aje
s protetickým v- a demin. formantem -ce, podoba se změnou
téžeslabičného aj > ej.

vijce  jen nář. — Viz vejce, podoba s úzkou výslovností e (ej > ij).


5    vejce Ru 3 — vajce Ju 7, Ru 5

6    AJŚ 530, AJK 657, SSA 103, OLA 1139, ALE 294

Fi