ČJA 3

224 slepice (923) — mapa s. 493

1    M         slepice (slepjice 437)

slípka — slépka (sljépka 755) — slepka

kura

X          slépka 408, 417, 42

N          puťka 114, ťuťka 245, puťenka 642, puta/putka 43, 44

2                 Mapa zachycuje nář. diferenciaci výrazů pro slepici, tj. pro samici kura domácího. Vzhledem k tomu, že
nář. rozdíly byly zachyceny v podstatě jen ve vých. části čes. jaz. území, byla mapa regionalizována na Moravu.
Vedle základního lexikálního rozdílu slepice × kura byl u lexému slepice zaznamenán ještě rozdíl slovotvorný
slepice × slípka a u varianty na -ka pak diference hláskoslovné: slípka × slépka × slepka.

Ojedinělé expresivní názvy související s voláním na slepice (puta, puťka apod.) zůstaly jako neekvivalent-
ní nemapovány.

3                 Hlavní diference se soustřeďují na Moravu. Zde také probíhá hranice mezi dvěma zachycenými lexémy –
výraz kura ve Slezsku, na přilehlé sev. polovině Valašska a na Holešovsku stojí proti výrazům se základem slep-
/slíp- na ostatním území.

Pojmenování slepice, základní i ve spis. jazyce, pokrývá celé Čechy a záp. polovinu Moravy po linii
Šumperk – Boskovice – Brno – Mikulov. Střední severojižní pruh Moravy zaujímají varianty se sufixem -ka: slíp-
ka
byla zapsána ve vých. polovině střm. nář. s přesahem na jihu na Kyjovsko a sev. Břeclavsko, slépka je dolo-
žena ze stř. a již. části vm. nář. Označení slepka, vyskytující se téměř vždy v dubletě s výrazem slepice, se obje-
vuje na jz. Moravě a na Táborsku.

Ve městech byly zachyceny výrazy shodné s nář. okolím, zpravidla však jako dubletní vedle pronikajícího
pojmenování slepice.


4    kura  jen nář.; stč. kúra, Jg též koura, Kt též kuřice, SSJČ též kůra
a koura zast., vše nář., SSJ, pol., dluž. — Psl. *kura, to pře-
chýlením od psl. *kurъ ‚kohout‘ (Jg a Kt kur, kůr, kour ‚ko-
hout‘).

slepice  stč. slepice, Jg, SSJČ — Od slepý. Motivace bývá vysvětlována
různě: u Jg podle Rosy je prý „od mhourání očima, jako slepý


činívá“, podle Vážného — cit. Mch — „slepice za šera nevidí“.

slepka  v sled. významu jen nář. — Viz slepice.

slépka  jen nář.; Jg mor. a slc., SSJČ nář. — Od slepý, viz slepice.

slípka  Jg mor. a slc., SSJČ kniž. a obl., SSJ sliepka — Ze slépka, viz
tam, úžením é > í.


5    slepice Po 1, Ju 1–5, Ru 1–4 — slépka Ju 7, Ru 5 – slípka Ju 6

6    ASJ III 135, IV 90:10b, SSA 2.31, OLA 290, ALE 291

Či