ČJA 3

220 samice králíka (889) — mapa s. 483

1    M         samice

ramlice — remlice

králice (kruličyca 832)

mycka 705, 724, 741, 743, 750

kotrna 753, 754 (kutrna 751–753)

S          zaječica 506

2                 Na mapě je podán územní rozsah nářečních názvů pro samici králíka.

Vedle lexikálních rozdílů byl zaznamenán i hláskoslovný rozdíl ramlice × remlice.

Téměř na celém území se užívá slova samice, jen sporadicky a mimo kontext bývá pojmenování samice
zpřesňováno přívlastkem králičí nebo od králíka.

Protože tato položka byla v Čechách zkoumána jen na opěrné síti bodů, nebylo možné (ani s přihlédnu-
tím ke KLA) přesně vymezit výskyt dubletního lexému ramlice. Ten je místy považován za odborný výraz; uží-
vají jej především chovatelé a myslivci.

3                 Na celém zkoumaném území se užívá označení samice. Vedle něho se dubletně uplatňují i jiná nářeční
slova.

Rozptýleně se na celém území Čech a dále ve střm. nář. vyskytuje výraz ramlice; v svč. nář., v přechodných
čes.-mor. nář. a ve střm. nář. je doložena také obměna remlice.

Na Uherskobrodsku a porůznu v jzč. nář. byl zachycen výraz králice. Na širším Vsetínsku se užívá ozna-
čení micka. Na jv. Valašsku bylo sporadicky zapsáno pojmenování kotrna.


4    kotrna  jen nář.; Kt kotrňa, kutrna — Z vábicí interjekce
kotrš, viz III-219králík.

králice  Kt, SSJČ říd. — Přechýlením k králík, viz III-219 králík.

micka  v sled. významu jen nář.; Kt — Přechýlením k micák, to od vá-
bicí interjekce mic mic, viz III-219 králík.

ramlice  Jg, SSJČ, SSJ ob. — Přechýlením k raml(ík), to adaptací výra-
zu přejatého z něm.


remlice  Jg, SSJČ ob. říd. — Hlásková obměna, viz ramlice.

samice  v sled. významu jen nář. (stč. samicě, Jg, SSJČ; SSJ, pol. a hluž.
samica, u všech v nespecifikovaném významu) — Přechý-
lením k samec.

zaječice  v sled. významu jen nář.; Jg (SSJČ, SSJ zajačica, pol. zającz-
ka
, hluž. zaječica, u všech ‚samice zajíce‘) — Přechýlením
k nář. zajíc ‚králík‘, viz III-219 králík.


5    samice Po 1, Ju 1–3, 5, Ru 1 — samica Ju 6, Ru 5 — králice Ru 3 — mycka Ju 7

6    —

Bt