ČJA 3

215 prasečí (874) — mapa s. 477

1    M         prasečí — prasačí

prasecí — prasací — prasaťí

prasenči

prasenckej

2                 Zjišťovaly se slovotvorné nář. varianty přídavného jména prasečí ve spojení prasečí chlívek. Zaznamenány
byly též diference hláskoslovné (např. prasečí × prasačí). Přestože vztah forem prasečí × prasecí × prasatí × pra-
senčí
× prasencký řešíme na mapě i v komentáři na úrovni slovotvorné, lze všechny tyto podoby považovat za
rovnocenné, nikoli za podřízené formě prasečí.

U jmen zvířat se kolektivní posesivita vyjadřuje formantem (srov. např. kosí, labutí). Posesivní adjekti-
va deklinace nt-kmenové se odvozují od rozšířeného kmene. Tak vznikla i podoba prasatí. Ze synchronního hle-
diska se nt-kmenová adjektiva odvozují formanty -ecí, příp. -ečí (např. morčecí, prasečí); varianta -ečí vznikla
analogií podle případů jako zaječí aj. Formy prasenčí a prasencký jsou utvořeny od námi nedoložené podoby
prasenec, dotvořené podobně jako kuřenec, kozlenec aj. k plurálovým formám názvů mláďat na -enci (např. koz-
lenci
, kuřenci); u adj. prasencký se uplatnil sufix -cký.

Hláskový rozdíl typu prasečí × prasačí představuje jiný druh přehlásky, než jak je uvedeno v PRO E6, pro-
to její rozšíření mapujeme (viz též III-209 vepř).

Oblast, kde se slovotvorných ani hláskoslovných variant příd. jm. prasečí neužívá, je na mapě vyznačena
šrafou. Jedná se o nář. česko-polského smíšeného pruhu, v němž se jako ekvivalentního označení užívá adj.
svinský. To přirozeně mapováno nebylo.

3                 Většinové označení prasečí (téměř celé Čechy a záp. a stř. Morava) doplňují na okrajích území českého
národního jazyka další hláskoslovné a slovotvorné varianty. Z vých. úseku svč. nář. a z mikroareálů sv. od
Lipníka nad Bečvou a východně od Kroměříže a Kyjova je doložena forma prasecí. Vm. nář. se vydělují nepře-
hlasovanou hláskovou variantou prasací; na vých. Břeclavsku byla zapsána podoba prasačí. Pro záp. a již. sku-
pinu slez. nář. je charakteristická varianta prasatí.

Střední úsek svč. nář. uchovává (místy dubletně) archaické slovotvorné formy prasenčí a prasencký.

4                 Všechna adjektiva vycházejí z výrazů prase, nář. prasa (psl. *porsę), srov. též oddíl 2.

prasací  jen nář.; SSJ

prasačí  jen nář.; SSJ

prasatí  jen nář.

prasecí  stč. prasěcí, Jg, SSJČ zast. ‚pro prase určený, praseti vlastní‘,
zast. a nář. ‚z prasete pocházející‘, pol. prosięcy


prasečí  stč. prasěčí, Kt ob., SSJČ

prasencký  jen nář.

prasenčí  jen nář.; Kt u Nov. Bydžova, Bš

5    prasečí Ju 1, 3, 4, Ru 2–4 — praseči Po 1, Ju 1, 2 — prasecí Ju 6 — prasací Ju 7, Ru 5 — prasenči Po 1

6    —

Ši