ČJA 3

208 kozel (869) — mapa s. 461

1    M         kozel — kol

pukl (pokl 306, 421, též pugl 435, též pugel 447) — puk (púk 457)

prk 666, 676, 678 (prkál 676)

cap

košut

2                 Zkoumalo se nář. pojmenování pro kozla, tj. pro samce kozy domácí. Pojmenování se liší zejména lexi-
kálně a dále hláskoslovně (kozel × kozél). Z mapování jsme vyloučili prokazatelně deminutivní podobu kozlík.
Ekvivalent prk, označující původně ‚kozí pach‘, mívá expresivní zabarvení; potvrdila jej i KLA.

Výrazy puk a pukl jsou odvozeny z něm. nář. slov Bock a Bockel, která byla na našem území hláskově
adaptována; rozdíl pukl × puk vedeme na naší mapě jako hláskoslovný.

3                 Pojmenování kozel, shodné se spisovným jazykem, bylo zaznamenáno na největší části zkoumaného úze-
mí: je rozšířeno po celých Čechách (kromě záp. a již. okrajů) a na západní a střední Moravě a na záp. Slezsku;
na širším Brněnsku s přesahy ke Kyjovu a k Mikulovu je doloženo v podobě kozél.

V zč. nář. a na Strakonicku vytváří kompaktní areál výraz pukl, podoba puk je charakteristická pro širší
Českobudějovicko.

Oblast slova cap se rozkládá hlavně ve vm. nář. (s výjimkou dolských nář.), dále na Holešovsku a ve slez.
nář. od řeky Odry na východ. Mezi Vsetínem a Uherským Brodem se většinou nedubletně vyskytuje lexém košut.


4    cap  jen nář.; Jg slc., též cáp, mor. caper, SSJČ nář., SSJ (Bš „vyřezaný
košut“) — Slovo pastýřské kultury alpské, původně snad vábi-
cí interjekce.

košut  jen nář.; Jg, Bš — K nář. mor. a slez. adj. šutý ‚bezrohý, komolý,
kusý‘, zpravidla v mluvě pastevců o kozách nebo o ovcích,
slovo pastýřské karpatské kultury.


kozel  Jg, SSJČ, pol. kozioł, hluž. kozoł — Z psl. *kozьlъ.

kozél  jen nář. — Viz kozel.

prk  jen nář. — Přenesením (Jg, Bš, SSJČ mysl., u všech ‚kozí pach‘).

puk, pukl  jen nář.; SSJČ pukl nář. — Adaptací výrazů přejatých z něm.
(Bock, Bockel).


5    kozel Po 1, Ju 3, 4, 6, Ru 3, 4 — kozlik Po 1 — pukl Ju 5, Ru 1, 2 — cap Ju 7, Ru 4 — jarec Ju 1, 2 — pirš Ru 3 — purš Ru 1, 3

6    ASJ III 150 (kozlík, kozlíček), MAGP 207, PLPJ 233 (osel, kozel), AJPP 212 (srnec, cap), SSA 2.16, OLA 242, ALE 327

Vj