ČJA 3

199 náruční kůň (850) — mapa s. 445

1    M         brázdňí — bráždňí

náručňí (náročňí 308, norynčňi 831–836, naručny 802, 808, 818, ručny 818)

náručňík

náručák

náruček

2                 Sledovala se nář. pojmenování pro koně na pravé straně ve směru jízdy spřežení (opak podsední, viz III‑198).
V nář. výrazivu se našly kromě rozdílů lexikálních též výrazné diference v typu pojmenování (subst. náru-
čák
× substantivizované adj. náruční) a rozdíly slovotvorné (náručník × náručák × náruček). Méně závažný je
mapovaný rozdíl hláskoslovný (brázdní × bráždní).

Pojmenování náruční představuje substantivizované adjektivum, nelze však zcela vyloučit, že někdy jde
o situační elipsu spojení náruční kůň.

U dané položky byla explorátory poměrně často připisována adverb. spojení na náruč, v náruč, do náruče
‚na pravé straně, na pravou stranu‘ (soustředěněji z Příbramska, již. Benešovska, Kolínska a ze sev. okraje
Čech). Náš výzkum nebyl přímo zaměřen na uvedené adverb. významy, materiál není v tom směru úplný, a pro-
to jej nelze představit na mapě. Je však pozoruhodné, že tato adverb. spojení nebyla vůbec zachycena na
Moravě, ve Slezsku a na jz. okraji Čech.

3                 Jazykovězeměpisná situace je vcelku jednoduchá. Kromě okrajů Čech se na celém zkoumaném území vy-
skytuje adjektivní substantivum náruční. Na záp. Plzeňsku a Rakovnicku se rýsuje oblast slova brázdní, v již.
Čechách pak obměna bráždní.

Substantivní typ pojmenování je charakteristický pro sev. a sv. Čechy. Ze záp. Rakovnicka a sev. a sv. okra-
je Čech je doložen výraz náručník, ze širšího Novoměstska výraz náruček. Slovotvorná varianta ručák po-
chází zvl. ze sev. a záp. Mladoboleslavska, porůznu se však vyskytuje po celé oblasti svč. nářečí. Tato podoba je
nepoměrně řidší než obdobná forma podseďák, srov. III-198 podsední kůň. Jinak se typy pojmenování v pod-
statě kryjí.


4    brázdní  jen nář.; Jg, SSJ hovor. brázdný, hluž. brozdni i brozdnik
Od brázda; náruční kůň jde při orání v brázdě.

bráždní  jen nář. — Hlásková obměna výrazu brázdní (viz tam), srov.
litomyšl. vobráždit ‚vyorat hlubokou brázdu‘.

náručák  jen nář. — Univerbizací ze spojení náruční kůň.


náruček  jen nář. — K náruční, příp. z předl. spojení na ruce.

náruční  Jg, SSJČ, SSJ náručný, pol. naręczny — Z předl. spojení na
ruce
(jsoucí).

náručník  Jg, SSJČ zast. — Od náruční.

5    brázdňí Ru 5 — do brázdi Ru 4 — náručňí Ju 3, 7, Ru 2 — náručnej Po 1 — náručňík Po 1 — pravej Ju 1–5 — pravák Ju 1, 2

6    —

Bh