ČJA 3

177 struk (802) — mapa s. 405

1    M         cecek — cicek — cucek

cecík

cák

struk (cruk 306)

štrich (strich 159) — střich — střik

2                 Sledovaly se nář. ekvivalenty spis. výrazu struk, tj. protaženého orgánu s vývodem mléčných žláz u samic
savců chovaných jako hospodářská zvířata. Vedle rozdílů lexikálních byly zaznamenány též diference slovo-
tvorné (cecek × cecík × cák) a hláskové (cecek × cicek × cucek, štrych × střich × střik).

Zaznamenaná pojmenování vytvářejí dvě výrazné skupiny. První skupinu představují zvukomalebná slo-
va domácího původu s různě hláskově se obměňujícím základem (cec-/cic-/cuc-), jež nepovažujeme za samo-
statné lexémy, druhou tvoří výrazy štrych, střich, střik, struk, adaptované z něm. Strich.

Ve městech výzkum prováděn nebyl.

3                 Základní protiklad představují jednak pojmenování se základem cec-/cic-/cuc- (na většině území Čech
a na záp. Moravě), jednak hláskové obměny přejatého slova štrych (ve vých. Čechách a na ostatním území
Moravy).

Nejrozšířenějším výrazem v Čechách je cecek. V zč. okrajovém úseku se vyděluje podoba cucek a na
Strakonicku a Prachaticku slovotvorná varianta cecík. Forma cák tvoří dva areály: větší na Novoměstsku,
Boskovicku a záp. Brněnsku, menší na jz. Moravě. Ostravický úsek slez. nář. a přechodná nář. čes.-pol. se vydě-
lují slovem cicek.

Výraz struk, přejatý ze spisovného jazyka, nevytváří homogenní oblast, je roztroušeně (převážně v dub-
letě) zaznamenán na celém území Čech.

Pojmenování štrych je doloženo z vých. části svč. nář., tvoří též areál ve středním pásu vm. nář. s přesahem
na Židlochovicko. Podoba střich je rozšířena v sev. a vých. části střm. nář., na záp. Valašsku a v záp. polovině slez.
nář., slovo střik zabírá větší území na střední Moravě.


4    cák  jen nář.; Kt, SSJČ nář. — Podle Mch z cecák haplologií (zde patr-
ně odpojením počáteční slabiky).

cecek  stč., Jg dem. k cec, SSJČ ob., SSJ cecok — K cecati ‚sáti‘.

cecík  stč., Jg dem. k cec, SSJČ ob., SSJ nář. — Od cecek, viz tam.

cicek  jen nář.; Jg dem. k cic, Kt, SSJČ nář. cic ‚struk‘, SSJ cicík, cicok,
pol. cycek, hluž. cyck — K cicati v návaznosti na pol. a sloven.
území.

cucek  v sled. významu jen nář. — K cucati.


struk  Jg, SSJČ, SSJ — Ze štrych (viz tam) lidovou etymologií přiklo-
něno k podobně znějícímu českému slovu (struk ‚lusk‘).

střich  jen nář.; Kt — Adaptací něm. přejatého slova (Strich).

střik  v sled. významu jen nář.; Kt, Bš, SSJČ nář., pol. strzyk
Hlásková obměna slova štrych (viz tam), příklonem ke
stříkat.

štrych  v sled. významu jen nář.; Kt, Bš, SSJČ nář. — Přejato
z něm.

5    cecek Po 1, Ju 1–5, Ru 1, 2 — cicík Ju 7 — střik Ju 4 — štrich Po 1, Ru 1 — střich Ju 7 — cic Ju 5

6    SSA 2.58 (pl.)

Vj