ČJA 3

172 klapky na oči (839) — mapa s. 395

1    M         klapky (též klapy 801, klapački 713)

záklopky

blendy (též 745, též blentni, blontni 645, blenty 701, plenty 726, 753, blendry 722, 804, 813) — blindy (též 644,
blyndy 833–836)

šaledry

bríle 646, 736

S          okorále 737, skopki (schopki) 734

2                 Sledovala se nář. pojmenování pro stínítka na oči koně, bránící jim vidět do stran. Jde o součást koňské-
ho postroje „parádního“, ne obyčejného na pole.

Položka byla v Čechách zkoumána na opěrné síti bodů; srovnání s údaji v KLA nepřineslo žádné odliš-
nosti v námi zachyceném stavu. Rozdíly v nářečních pojmenováních jsou hlavně povahy lexikální, mapované di-
ference hláskoslovné se týkají jen přejatého slova blindy × blendy.

3                 Uzemní diferenciace nář. výrazů je omezena na Moravu. Celé Čechy a větší část Moravy charakterizuje
slovo klapky. Sev. úsek vm. nářečí s Holešovskem a úzký záp. okraj slez. nářečí se vyděluje výrazem blendy; ten
má dále na východ podobu blindy.

Mikroareály vytvářejí výrazy záklopky (oblast mezi Třebíčí a Znojmem) a šaledry (Hlučínsko).


4    blendy  jen nář. — Adaptací výrazu přejatého z něm. (Blende ‚stí-
nidlo‘).

blindy  jen nář. — Viz blendy; nelze vyloučit vztah k něm. blind ‚slepý‘.

brýle  v sled. významu jen nář. — Přenesením.

klapky  Jg, SSJČ, SSJ — Přenesením.


okorále  jen nář. — Přenesením (SSJČ okuláry i nář. okorály ‚brýle‘).

sklopky  jen nář. (SSJČ sklopec ‚stínidlo, poklop‘) — Ke klopit.

šaledry  jen nář. — Adaptací výrazu přejatého z něm. (Schauleder).

záklopky  v sled. významu jen nář. (Jg „víčko očí u koní“) — Od za-
klopit
‚uzavřít víčkem‘.


5    klapki Ju 2, 3, Ru 1, 2, 4, 5 — chłopýtka Ju 7 — šajledr Po 1

6    —

Bh