ČJA 3

171 (kráva je) březí (784) — mapa s. 395

1    M         březí

stelná (s’c’olna 801)

telná (též 755)

N          k otelení, na otelení, před otelením, poběhlá, oběhlá, naběhaná, zahoněná, zapuštěná; stelná, telná ‚těsně po otelení‘, ‚otelená‘.

2                 Nářeční ekvivalenty spisovného spojení kráva je březí se diferencují lexikálně a slovotvorně (stelná × tel-
). Nemapovány zůstaly opisy označující stav krávy těsně před otelením (např. na otelení) nebo krátce po za-
březnutí (např. zapuštěná, oběhlá) a také výrazy telná, stelná ve významu ‚otelená, mající tele‘.

3                 K dichotomii výrazů březí (zhruba na záp. polovině Čech a jako novější dubleta porůznu jinde v Čechách)
a stelná (na většině zbývajícího území českého národního jazyka) přistupuje okrajově diferenciace slovotvorná:
pro oblast východně od Ostravice je příznačná podoba telná.


4    březí  stč. břězí, Jg též břízí, SSJČ — Z *berdja, to snad k *bher- ‚nést‘.

stelná  Jg, SSJČ, hluž. sćelna, sućelna — K tele (‚s teletem jsoucí‘).


telná  jen nář.; Jg, SSJČ nář., SSJ teľná, pol. cielna — Od tele.


5    březí Ju 3, 5, Ru 1, 2 — stelná Po 1, Ju 1–7

6    SSA 2.40

Fi


4    blendy  jen nář. — Adaptací výrazu přejatého z něm. (Blende ‚stí-
nidlo‘).

blindy  jen nář. — Viz blendy; nelze vyloučit vztah k něm. blind ‚slepý‘.

brýle  v sled. významu jen nář. — Přenesením.

klapky  Jg, SSJČ, SSJ — Přenesením.


okorále  jen nář. — Přenesením (SSJČ okuláry i nář. okorály ‚brýle‘).

sklopky  jen nář. (SSJČ sklopec ‚stínidlo, poklop‘) — Ke klopit.

šaledry  jen nář. — Adaptací výrazu přejatého z něm. (Schauleder).

záklopky  v sled. významu jen nář. (Jg „víčko očí u koní“) — Od za-
klopit
‚uzavřít víčkem‘.


5    klapki Ju 2, 3, Ru 1, 2, 4, 5 — chłopýtka Ju 7 — šajledr Po 1

6    —

Bh

173 (kráva) se čistí (785) — mapa s. 397

1    M         čisťí se (č. śe 832)

sčisťuje se 112, 142 (ščisťuje se 632)