ČJA 3

170 (kráva) se běhá (782) — mapa s. 393

1    M         bje se (b. se 229–836, behá sa 755, pobíhá se 104, přebíhá se 417, 516)

bjeha

chce se bjehat

bouří se

háňí se (též 203)

hoňí se (žene se 135, chce se hoňit 425)

hárá se

hraje se (hraje 237)

voluje (voujo 801)

chce jit k býkum 515, 517, 602 (de k bejkum 419)

N          bouká 312, honcuje se 504, hřije se 227

2                 Nářeční pojmenování pro projevený pud k páření u krávy má nejčastěji formu spojení substantiva kráva
se (zvratným) slovesem ve 3. osobě sg. (např. kráva se běhá, k. se hraje, k. voluje). Spíše jen ojediněle se užívá ji-
ných vazeb, např. kráva se chce běhat, k. chce jít k býkům.

Získaný materiál vykazuje především rozdíly lexikální (např. běhá se × honí se × hraje se × voluje); zazna-
menáváme též rozdíl slovotvorný, který se projevuje protikladem zvratné a nezvratné slovesné formy (např.
běhá se × běhá).

Nemapovány zůstaly sporadicky zaznamenané výrazy, které KLA nepotvrdila, např. hřije se, bouká. KLA
však zachytila také označení, jež náš materiál již neregistruje, např. bejčí se, bějčí se na Havlíčkobrodsku a bej-
kuje
na Ledečsku.

Krávy se v době říje honí, běhají, jsou neklidné, což odrážejí výrazy běhá se, hání se, honí se, hárá se, bou-
ří se
apod.

Některé ze zaznamenaných výrazů jsou specifické pouze pro projev pohlavního pudu u krav (např. běhá
se
, voluje, bouří se, hání se), jiné mají význam obecnější, např. výraz honí se vyjadřuje pud k páření u více druhů
zvířat.

Jako spisovná pojmenování pro sledovaný jev uvádí SSJČ lexémy běhat se a honit se.

Výzkum této položky nebyl ve městech prováděn.

3                 Výrazy shodné se spis. jazykem pokrývají téměř celé zkoumané území, ostatní pojmenování mají spíše
charakter regionalismů.

Označení běhá se je rozšířeno v střč. a svč. nář. oblasti s výjimkou jejich okrajových částí, dále je charak-
teristické pro celou Moravu a vých. část Slezska, odděleně se vyskytuje také na širším Domažlicku, jako nověj-
ší dubleta proniká i na území jiných tradičních názvů. Varianta běhá je příznačná pro Opavsko; územně nava-
zuje na jinou nereflexivní formu, a to voluje, typickou i pro Hlučínsko.

Výraz honí se tvoří souvislé území zhruba v již. úseku jzč. nář., odděleně vytváří malé areály
v Podkrkonoší a v podorlickém úseku s přilehlou částí Zábřežska. Pojmenování hání se je běžné v oblasti vy-
mezené městy Mladá Boleslav – Praha – Roudnice nad Labem, pro dolní Poohří je typický název hárá se,
Plzeňsko a Rakovnicko se vyděluje lexémem hraje se.

Spojení chce se běhat se soustředěněji objevuje na Brněnsku a Kyjovsku, sporadicky se dokládá
i v Čechách. Označení chce jít k býkům se vyskytlo jen řídce, hlavně v okolí Jihlavy a Třebíče.

4    běhá  v sled. významu jen nář. — Přenesením významu (psl. *běgati
‚běhat‘).

běhá se  Jg, SSJČ, SSJ behať sa, pol. biegać się, hluž. běhać so — Od bě-
hat
(viz tam) slovotvorným formantem se.

bouří se  v sled. významu jen nář.; ALJ svč. (Jg i SSJČ ‚silně se zne-
klidňovat, stávat se vzrušeným‘) — K psl.
*buritibouřit‘.

hání se  jen nář.; Jg, ALJ Podřipsko — Od stč. háněti (to k honit) slo-
votvorným formantem
se.

hárá se  Jg, SSJČ mysl. (o loveckých psech) — Od hárat ‚běhat‘ (Jg)
slovotvorným formantem
se. Slovo etymologicky nejasné.


honí se  Jg, SSJČ, pol. gonić się (SSJ honiť sa ‚pářit se (o ovcích, psech,
zajících)‘) — Od honit (psl. *goniti) slovotvorným formantem
se.

hraje se  jen nář.; Jg — Od hrát (psl. *jьgrati) slovotvorným formantem
se.

chce se běhat  v uvedeném spojení jen nář.

chce jít k býkům  v uvedeném spojení jen nář.

voluje  jen nář.; Kt volovat se slez., Bš laš. — Patrně adaptací výrazu
přejatého z něm. (
wollen).

5    bjehá se Po 1, Ju 1–6, Ru 1, 4 — behá se Ju 7 — k. se sce bjehat Ru 5 — hraje se Ru 2, 5

6    AJŚ 578, AJPP 202, AJK 174, OLA 186

Fi