ČJA 3

169 jalovice (789) — mapa s. 391

1    M         jalovice — jalojice — jalojce (též 448, 449)

jalúvka — jaluka 104, 118, 122, 146 — jalovka 107, 124, 144, 453

jalda 113, 116

telička

2                 Sledovalo se nář. pojmenování pro jalovici, tj. mladou krávu ještě před prvním otelením.

Výzkum byl zaměřen zejména na slovotvorné varianty (jalovice × jalůvka × jalda), projevily se i diferen-
ce hláskové (např. jalovice × jalojice × jalojce). Na mapě je též registrován územní rozsah slova telička, jež mís-
ty označuje mladou jalovičku. Materiál byl ověřen a doplněn údaji v KLA (zejména u výrazu telička).

3                 V Čechách a na záp. polovině Moravy po hranici vedoucí zhruba od Zábřehu přes Boskovice, Prostějov,
Kroměříž ke Kyjovu převládá výraz jalovice s hláskovými variantami jalojice (na Doudlebsku) a jalojce (na
Chodsku). Ve vých. části se slovotvorná obměna jalovice vyskytuje jen řídce. Pro areál ležící východně od uve-
dené hranice je typický výskyt slovotvorné varianty jalůvka; ta se vyskytuje hojně zpravidla v dubletě vedle for-
my jalovice v svč. nář., na Příbramsku a Benešovsku a ve střm. dialektech. Pojmenování jalovka je rozptýleno
v sv. Čechách.

Lexém telička je rozšířen především ve Slezsku, zaznamenán byl též na širším Holešovsku a v kopaničář-
ských nářečích.

4                 Všechny výrazy kromě slova telička jsou odvozeny od adj. jalový ‚neplodný‘.


jalda  jen nář.

jalojce  jen nář. — Od jalojice redukcí vokálu i.

jalojice  jen nář. — Hlásková obměna výrazu jalovice se změ-
nou ovi > oji v důsledku někdejší bilabiální výslovnosti v.

jalovice  stč. jalovicě, Jg, SSJČ, SSJ jalovica, pol. jałowica

jalovka  jen nář.; Jg, SSJ

jaluka  jen nář. — Hlásková varianta výrazu jalůvka v důsledku ně-


kdejší bilabiální výslovnosti v.

jalůvka  Jg, SSJČ též jalůvče, pol. jałówka, též jałoszka

telička  jen nář.; Jg dem. k telice ‚mladá jalovička‘, SSJČ nář., SSJ te-
lička
nář. dem. k jalovica, pol. cieliczka dem. — Formální dem.
k telice (to výsledkem přechýlení od středního rodu k ženské-
mu pro vyjádření pohlaví zvířete).


5    jalovice Po 1, Ju 1–5, Ru 1, 3, 4 — jalovica Ju 5 — jałúfka Ju 7, Ru 5 — jalufka Ju 6 — jalovička Ru 1–3 — telička Ju 7 — telica Ju 7

6    ASJ III 61, IV 106:26a, SSA 2.6, OLA 185, ALE 312

Vj