ČJA 3

168 dobytek (769) — mapa s. 391

1    M         dobytek

dobytky plt.

statek

bydlo

2                 Zkoumalo se nář. pojmenování označující souhrnně hospodářská zvířata, zejména skot, ovce, kozy a vep-
ře, někdy i koně. Byly zaznamenány lexikální diference, u výrazu dobytek pak rozdíl v čísle (dobytek sg. × do-
bytky
plt.).


 

V materiálu namnoze chybějí údaje, zda jsou do pojmenování zahrnuti i koně. Podle informátorských po-
známek můžeme usuzovat, že v Čechách – na rozdíl od Moravy – koně do tohoto souhrnného pojmenování vět-
šinou patří.

Protože výzkum v Čechách byl prováděn jen na opěrné síti bodů, byl materiál doplněn údaji z KLA.

3                 Téměř na celém území Čech a Moravy je rozšířeno nedubletní pojmenování dobytek, shodné se spisov-
ným jazykem, které nově proniká i do oblastí s jinými lexémy. Stará plurálová forma dobytky byla v reliktech
zaznamenána jz. od Vsetína a místy na Uherskobrodsku.

V jv. části Slezska a ve vm. nář. se vyskytuje pojmenování statek, pro sv. okraje Slezska se řídce dokládá
slovo bydlo.

4    bydlo  v sled. významu jen nář.; Jg pol., pol. bydło — V návaznosti na
pol. jazykové území (od byti ‚vznikati, růsti‘).

dobytek  stč., Jg, SSJČ, SSJ dobytok — Z psl. *dobytъkъ ‚čeho je do-
byto, co se získalo‘ (to k psl. *dobyti ‚zplodit‘).


dobytky plt.  jen nář. — Viz dobytek.

statek  stč., Jg, Bš, SSJČ obl., hovor., SSJ statok — Z psl. *statъkъ, to od
*stati, stan
ǫ ‚vzniknout, povstat, vyrůst‘ příponou -tъ-kъ
(podle dobytъkъ jako jeho synonymum).

5    dobitek Po 1, Ju 1–6, Ru 2–5 — dobitki Ju 6, Ru 1, 2 — statek Ju 7

6    ASJ IV 106:26b, AJŚ 495, PLPJ 20, AJPP 180, SSA 2.1, OLA 131, ALE 303

Vj