ČJA 3

149 valník (732) — mapa s. 351

1    M         valňík (vál- 144, 407, 515)

valňák

štráf

štráfek 125, 204, 205, 251

štráfka

štráfák

platón — platon (platoň 829, vuz platunovy 833) — blaton

             platóňák 677, 711, 753 — platoňák (platoňak 71, 82, 83, -ňok 84) — blatoňák (blatoňak 81)

plaťák

platňák 202, 620, 626, 659 (planťák 605) — plotňák 204, 209, 51

stolák

stolovák 320, 321

placák 160–162

tabulák

hudl (húdl 118, rúdl 116)

líhák 113 (li- 53)

lížiňák 418

S          platforma 119, 149, platvágn 311, rolvágn 119

N          dlouhý vúz, holý vúz; hebľák 748, kolesa 233, 311, kolesák 256, plošák 460, 311, plošina 322, 448, plošiňák 520, plošňák 411, vlečka 679

2                 Zjišťovaly se nář. ekvivalenty výrazu označujícího valník, tj. nákladní vůz nebo přívěs s plošinou opatře-
nou odnímatelnými nebo sklopnými bočnicemi a zadním čelem, který původně sloužil k dopravě sudů s pivem.
V současnosti má už uplatnění širší, vozí se na něm balíky sena, slámy, klády aj.

Vedle rozdílů lexikálních poskytuje nář. materiál také rozdíly slovotvorné (např. valník × valňák; platón
× platoňák × plaťák × platňák) a hláskoslovné (např. platón × platon × blaton). Výraz plotňák hodnotíme jako
hláskovou variantu výrazu platňák, který se patrně přiklonil k výrazu plotna (zast. ‚deska‘).

Ve spisovném jazyce slouží k označení sledované reálie výraz valník; pojmenování platón a platoňák
označuje SSJČ jako slangová, slova štráfák, štráfka, valňák jako obecná.

Vzhledem k tomu, že v Čechách byla položka vyzkoumána pouze na řídké síti a český materiál by byl
s moravským nesrovnatelný, byla situace v Čechách doplněna údaji z KLA. Materiálem z KLA byla částečně
upřesněna i situace na Moravě (zejm. v její jv. části a na Frýdecku-Místecku), neboť zde byla daná reálie vzác-
ná, a zjišťovaná pojmenování naším výzkumem nebyla vždy zaznamenána.

Motivačně lze zachycená pojmenování rozdělit zhruba do dvou základních skupin. První skupina názvů
vychází ze skutečnosti, že se náklad na vůz i z vozu dopravoval válením (valník, rolvágn, patrně i hudl a zpro-
středkovaně snad i líhák, lížiňák), druhá skupina označení vychází z podoby, tvaru vozu (platón a jeho odvoze-
niny, stolák, placák, tabulák, štráf a odvozeniny).

Do mapování jsme nezařadili popisná pojmenování holý vůz a dlouhý vůz, neboť jde o poněkud odlišnou
reálii; označuje se tak normální selský vůz upravený k vožení dlouhých klád dřeva. Patrně vlivem navozující
otázky ‚plochý vůz sloužící k odvozu sudů s pivem‘ vznikly ojedinělé, roztroušené výrazy plošiňák, plošák aj.
Jsou vždy dubletní s jinými výrazy, utvořené ad hoc a jako takové jsme je z mapování vyloučili. Rovněž tyto vý-
razy KLA nepotvrdila.

3                 Základní lexikální, česko-moravskou dichotomii představovanou výrazy valník a platoňák/plaťák dopl-
ňuje řada regionalismů.

Výraz valník je rozšířený v celých Čechách, slovotvorná forma valňák byla zachycena na Litomyšlsku
a mezi Mladou Boleslavi a Kolínem.

Na Moravě byly zapsány (kromě mikroareálu na Znojemsku) pouze hláskové a slovotvorné varianty vý-
razu platón, z nichž nejrozšířenější jsou formy plaťák (sz. polovina Moravy) a platoňák (jv. polovina Moravy
a Slezsko; ve Slezsku též porůznu v podobě blatoňák). Ze stř. pruhu Moravy jsou doloženy podoby platón a pla-
ton
, hlásková varianta blaton byla zapsána rozptýleně ve Slezsku. Varianty platňák a plotňák jsou ojedinělé, vy-
skytují se na Roudnicku a na záp. Moravě.

Z regionalismů zabírají největší areál výrazy štráf/štráfka a další odvozeniny, zapsané většinou jako dublet-
ní. Největší rozšíření má varianta štráfka; vyskytuje se v jižní polovině svč. nář. s přesahem do přilehlých oblastí
nář. střč. a čm., forma štráf byla zachycena porůznu v jzč. nář. Podoba štráfák je doložena z Mladoboleslavska,
z vých. úseku jzč. nář. a ze Znojemska; označení štráfek bylo zaznamenáno sporadicky na sz. okrajích čes. nář.

Z ostatních regionalismů, soustředěných namnoze do svč. nář., tvoří ucelené areály výrazy hudl (úsek ná-
chodský), stolák (širší Podkrkonoší, úsek podorlický), stolovák (sev. od Klatov), tabulák (vých. okraj. úseky svč.
nář.), placák (Litomyšlsko).

Situace ve městech byla zkoumána pouze u starší generace a shoduje se s nář. okolím. Je zajímavé, že vý-
raz valník do mluvy moravských měst neproniká.

4    blaton  jen nář. — Záměnou retnic z platon (viz tam), b- vlivem něm.
slezských dialektů.

blatoňák  jen nář. — Záměnou retnic z platoňák; viz tam a blaton.

hudl  jen nář. — Přejato z něm. (Hudl).

líhák  jen nář. — Od líha, to podle Mch snad z psl. *(s)lěga nebo sъ-lěga
‚šikmý trámec pro posun těžkých břemen‘ (např. sudů s pi-
vem z vozů do sklepa),

lížiňák  jen nář. — Od výrazu ližina, slovotvorné obměny slova líha; viz
líhák.

placák  v sled. významu jen nář. — Univerbizací ze spojení placatý ‚plo-
chý‘ vůz.

plaťák  jen nář.; ALJ han. — Viz platón.

platforma  jen nář.; pol. — Přejetím a adaptací z fr. (plate-forme ‚plo-
chý vůz‘), k nám přes něm.

platňák  jen nář. — Viz platón.

platon  jen nář.; ALJ platoň Frenštátsko — Viz platón.

platón  SSJČ slang. — K fr. základu plat- ‚plochý‘, popř. přejetím
a adaptací fr. výrazu plateau žel. ‚plošinový vůz‘. K nám přes
něm.

platoňák  SSJČ slang. — Viz platón.

platóňák  jen nář. — Viz platón.


platvágn  jen nář. — Přejetím z předpokládaného něm. spojení
Plattwagen.

plotňák  jen nář. — Hláskovou obměnou výrazu platňák (viz tam) pa-
trně adideací k plotna (zast. ‚deska‘).

rolvágn  jen nář. — Přejetím z něm. (Rollwagen).

stolák  jen nář. — Patrně univerbizací spojení stolový vůz nebo přímo
od stůl.

stolovák  jen nář. — Univerbizací spojení stolový vůz.

štráf  v sled. významu jen nář. — Přejetím a adaptací z něm. Streif (wa-
gen
).

štráfák  SSJČ ob., ALJ čm. — Viz štráf.

štráfek  jen nář.; SSJČ nář. — K štráf, viz tam.

štráfka  SSJČ ob. — K štráf, viz tam.

tabulák  jen nář. — Patrně univerbizací ze spojení tabulový vůz nebo
přímo z tabule.

valňák  SSJČ říd. ob., ALJ podkrk. — Od valník (viz tam) vlivem ji-
ných výrazů na -ák běžných v okolí.

valník  Jg, Kt válník, oba ‚malý, těžký vůz na silná dřeva‘, SSJČ (Bš
vaľný vůz „vůz nekutý, jehož loukotě jsou z jednoho kusu“) —
Univerbizací ze spojení valný vůz, (adj. k valit, válet) nebo
přímo od valit, válet.

5    platon Ju 1–3 — platoňák Ju 2 — platforma Po 1, Ru 3 — platform m. Po 1

6    —

Ši