ČJA 3

128 brzdicí špalek (711) — mapa s. 307

1    M         špalek (č- 106, 107, 109)

špalík

špalíček

pracna (procna 611, 612)

pracka 613–615

kpec’ m. (též 819, -p’eč 832, 833)

kpetek (klápi- 646, 647, 650, klápí- 644, kłapetko n. 815)

ktek (kladek 679, šlajfkátek 701)

bačkora

bačkor m. 442, 443

papuča

papuč m. 665, 829

pantofel

kartáč

balík 507 (balek 509)

šlápje 333 (šlapka 332)

bakrle n. 159 (bagrle 145)

bremskloc 808, 830

šlajfštekl (flajfštekl 427, -štokl 323, -štikl 301, 307, 310, 441, štekl 720)

šlajfštekle f. 303, 429, 440, 459 (štekle 458)

šlajfholc 636, 739 (šlejf- 120, -bolc 655, -hulc 645, holec 123, šlajfolec 123)

šlajfprígl 447, 456

S          brusna 117, šlajfpám 310, klapka 336, bapka 508, patka 625, šlajfuc 634, pakla 737, krpec 748

N          šlajf/šlejf, šlajfa/šlejfa, bremza 678, 831, ham 662, hem 821, hamulec 818, 831, hamovňík 735, 736, 830, žapka 508, dřevo 136, 437, šlajf-
dřevo 302, kloc 637, klocek/krocek 148

2                 Zjišťovaly se nář. názvy pro brzdicí špalek (součást brzdicího zařízení venkovského vozu), tj. kratší silněj-
ší kus dřeva, který slouží k zpomalení nebo zastavení vozu tím, že se přitlačí na obruč kola. Při nář. výzkumu
byly někdy zapsány i výrazy pro brzdu skládající se z jednoho břevna, jímž se při brzdění tlačilo zároveň na obě
kola vozu. Tyto výrazy jsme jako neadekvátní z mapování vyřadili. Z mapování jsme vyloučili také pojmenová-
ní označující celé zařízení na brzdění (šlajf/šlejf, šlajfa/šlejfa, bremza, ham/hem, hamovník, hamulec). Nář. ma-
teriál byl ověřen a doplněn údaji z KLA.

Zpřesňující atributy u výrazů se širším významem špalek/špalík/špalíček a klátek vyjádřené adjektivem
šlajfový/šlajfovní, brzdicí/brzdový nebo předložkovým spojením typu na šlajf, na šlajfu/-ě, k šlajfu, od šlajfu,
u šlajfu, na hamovníku a od brzdy jsme nemapovali, neboť nejsou obligatorní.

Bohatě lexikálně rozrůzněný nář. materiál se dále člení slovotvorně (např. špalek × špalík × špalíček, klá-
peť
× klapetek) a morfologicky (např. bačkora f. × bačkor m.). Vedle slov domácího původu je doložena celá
řada výrazů přejatých z němčiny (např. šlajfštekl, bremskloc). V nář. materiále se vyskytují také názvy metafo-
rické (např. pracna, šlápě, bačkora, papuče, pantofel). Přenášení názvů obuvi (bačkora, pantofel, krpec) má asi
základ v tom, že za určitých situací (prudký svah, těžký náklad) se jedno nebo obě kola „obouvala“ do špalíků,
takže jen klouzala a drhla o zem. Ukazuje na to brusna i něm. schleifen ‚brousit‘.

Ve spis. jazyce se užívá označení špalík.

3                 Velkou část území pokrývají lexémy špalek/špalík a pracna.

Největší územní rozsah má slovo špalek; zabírá zhruba záp. část střč. dialektů, přilehlou sev. a vých. část
svč. nářečí a celý střed Moravy. Odvozenina špalík je rozšířena na většině záp. a již. Čech, na západě střč. oblasti a roztroušeně též v svč. nářečích. Derivát špalíček byl zapsán zejména na Náchodsku a Kladsku.

Označení pracna vytváří velký areál, který zaujímá vých. oblast stř. Čech, širší Podkrkonoší, Náchodsko,
čes.-mor. dialekty a větší část záp. Moravy. V mikroareálu na Znojemsku byla zachycena varianta pracka.

Zejména na okrajích zkoumaného teritoria se vyskytuje celá řada pojmenování jiných: na Klatovsku vý-
raz pantofel, na záp. okraji Čech a na Českobudějovicku šlajfštekl, v pruhu od Benešova k Táboru a Jindřichovu
Hradci bačkora, na Třebíčsku a Moravskokrumlovsku kartáč, ve stř. části vm. nářečí a na jejich sev. okraji klá-
tek
, na širokém Vsetínsku papuče, ve slezských nářečích a na Zábřežsku klápetek, na Frýdecku-Místecku a Těšínsku klá-
peť
a na Hlučínsku bremskloc. Ekvivalent šlajfholc se objevuje rozptýleně především ve střm. nářečích.

4    babka  v sled. významu jen nář. — Přenesením.

bačkor  m. jen nář. — Přenesením (SSJČ bačkor nář. ‚bačkora‘).

bačkora  v sled. významu jen nář. — Přenesením (SSJČ ‚měkká domá-
cí obuv‘).

bakrle  n. jen nář. — Adaptací něm. výrazu (snad souvisí s Backe ‚čelist
brzdy‘).

balík  v sled. významu jen nář. (ALJ ‚silný špalek‘ vm.) — Specifikací
nebo přenesením významu ‚balík‘.

bremskloc  jen nář. — Adaptací výrazu přejatého z něm. (Bremsklotz).

brusna  jen nář. — Od brousit, srov. III-127 brzdit.

kartáč  v sled. významu jen nář. — Přenesením (SSJČ ‚náčiní k drhnutí‘).

klapetek  jen nář.; Bš též klapýtek — Formální dem. od klápeť, viz tam.

klápeť  m. jen nář. (stč. klápet ‚špalek‘, klápec ‚klát‘, Jg klápet ‚špalek‘,
SSJČ klapec obl. ‚kláda, klát‘) — Specifikací, srov. I-213 špalek,

klapka  v sled. významu jen nář. — Specifikací (SSJČ ‚něco poklápějí-
cího‘).

klátek  v sled. významu jen nář. (stč. i Jg klát ‚špalek‘, SSJČ nář. ‚špa-
lek‘, obl. ‚kláda‘, SSJ klátik dem. ‚kus silného stromu‘) —
Specifikací, formální dem. od klát, srov. I-213 špalek.

krpec  v sled. významu jen nář. — Přenesením (krpec nář. ‚stará bota‘).

pakle  f. jen nář. — Adaptací výrazu přejatého z něm. (Backe ‚čelist
brzdy‘).

pantofel  v sled. významu jen nář. — Přenesením (SSJČ ‚lehký domácí
střevíc bez opatku‘).


papuč  m. v sled. významu jen nář. — Přenesením (SSJČ ‚teplá obuv‘).

papuče  v sled. významu jen nář. — Přenesením (SSJČ ‚teplá obuv‘).

patka  v sled. významu jen nář. — Přenesením (SSJČ dem. k pata ‚zad-
ní část chodidla nohy‘).

pracka  v sled. významu jen nář. — Přenesením (SSJČ ‚tlapa‘).

pracna  v sled. významu jen nář. — Přenesením (SSJČ poněk. zast. ‚tla-
pa‘), případně adaptací výrazu přejatého z něm. (Pratze ‚tla-
pa‘).

šlajfholc  jen nář. — Adaptací výrazu přejatého z něm. (Schleifholz).

šlajfpám  jen nář. — Adaptací výrazu přejatého z něm. (Schleifbaum).

šlajfprýgl  jen nář. — Adaptací výrazu přejatého z něm.
(Schleifprügel).

šlajfštekl, šlajfštekle  f. jen nář. — Adaptací výrazu přejatého z něm.
(Schleifstöckel).

šlajfuc  jen. nář. — Adaptací výrazu přejatého z něm. (Schleiffuss).

šlápě  v sled. významu jen nář. — Přenesením (SSJČ šlápě říd. ‚cho-
didlo‘).

špalek  v sled. významu jen nář. (stč., Jg, SSJČ, SSJ špalok nář. —
u všech ‚kus dřeva‘) — Specifikací, srov. I-213 špalek.

špalíček  v sled. významu jen nář. (Jg, SSJČ, SSJ — u všech dem. k špa-
lík
) — Formální dem. k špalík, viz tam.

špalík  SSJČ dem. a tech. (Jg, SSJ špalček — obě dem. k špalek) —
Formální dem. k špalek.

5    papuč Ju 6 — hemkloc Po 1 — šlajfpám Ru 1 — šlajf Ju 4 — šlejf Ru 3

6    —

Hb