ČJA 3

117 kukuřice (1083) — mapa s. 281

1    M         kukuřice (též kukořice 205, 223, kokořice 118, též 210, 224, 225, 227, 443) — kukuryca (kukruc m. 801)

turkyň f. (turkíň 509, túrkiň 725, 733)

turkyňa

majs m.

2                 Na mapě jsou zachycena nář. pojmenování kukuřice. Kromě rozdílů lexikálních byly zaznamenány i dife-
rence morfologické (turkyň × turkyně) a hláskoslovné (kukuřice × kukuryce). Položka byla zkoumána jen na
Moravě.

Označení turkyň, turkyně, kterých se užívá na Moravě, vznikla podle Mch z názvu turecká pšenice; věci,
které k nám přicházely z východu, totiž často dostávaly přívlastek turecký, i když Turci byli mnohdy jen pro-
středníky.

U výrazů turkyň a turkyně se nerealizují zcela pravidelně hanácké změny y > e a zejména u > o (PRO
D2b), a to především v oblasti mezi Třebíčí, Brnem a Znojmem, kde byly zaznamenány kromě náležitých po-
dob torkeň a torkeňa i obměny torkyň, turkeň, turkeňa a celomoravské turkyň, turkyňa.

3                 Výraz kukuřice zaujímá celé Čechy a zasahuje až na záp. a sev. okraj Moravy; je doložen také z oblasti
slezských nář. (v záp. polovině této nář. skupiny byla zaznamenána hláskoslovná varianta kukuryce). Jako vět-
šinou dubletní proniká nově, zejména u mladší generace, i do oblasti pojmenování turkyň.

Rozsáhlý a poměrně ostře vymezený areál výrazu turkyň zahrnuje většinu vm. a střm. nář. (kromě jejich
sev. okraje). Na tomto území je doložena i morfologická varianta turkyně, která zde tvoří jednu oblast na širo-
kém Znojemsku a druhou oblast podél vých. hranice vm. nář.

Pojmenování majs se vyskytuje v sev. úseku slezských nář.

4    kukuryce  jen nář.; Jg slc., též kukuruc slc., pol. kukurydza, kukuruza
obl., kukurudza zast. — Hláskoslovná obměna slova kukuřice,
viz tam, v návaznosti na pol. jazykové území.

kukuřice  Jg, SSJČ, SSJ a hluž. kukurica — Původ nejasný, podle Mch
snad slovanský (srov. adj. kukurjav ‚rozčepýřený‘).

 

majs  m. jen nář. — Přejato z něm. (Mais).

turkyň  f. jen nář.; SSJČ nář., Kt na Mor. — Z turkyně (viz tam) pře-
chodem ke vzoru píseň.

turkyně  v sled. významu jen nář.; Jg, SSJČ nář. říd., Kl turkyňa
Univerbizací dvojslovného pojmenování turecká pšenice.

5    kukurice Ru 2, 4 — kukurica Ju 6, Ru 5 — kokorice Ju 1, 5, Ru 1, 2, 3 — kukura Ju 7 — kuruza Ju 7 — kurúza Ju 4, 7 — koruza Ju 2, 3 — kurúzanka
Ju 4 — turkiň f. Ju 6 — majs Po 1

6    ASJ IV 74:36b, AJŚ 84, OLA 607, ALE 73

Ir