ČJA 3

85 úhrabky (671) — mapa s. 213

1    M         (h)ouhrapky — hourapki — uhrapki (též 755, též huhrapky 614, 652, 653)

(v)ohrapky

pohrapky

shrapky (-k’i 835)

vyhrapky 829 (-k’i 834, 836)

(h)óeťi 602, 606, 607

oumjetki 464, 465 (h- 465, vomjetki 465)

drobi

drobňanky 819

N          stočki 158, vejsefki 245, 256, vejtáčki 135, vejtočki 105, vejtřaski 129, 149, vitáčky 102, 104, vomlatki 137, vomlátki 126

2                 Mapa sleduje nářeční označení úhrabků, drobných úlomků slámy a vymlácených klasů, které zůstávají
jako odpad při mlácení obilí. Vedle nepříliš výrazných diferencí lexikálních byly zaznamenány především roz-
díly slovotvorné (např. ouhrabky × ohrabky, ouměti × oumětky) a hláskoslovné (ouhrabky × hourabky × uhrab-
ky
). U výrazů s předpokládanou původní předponou *
ǫ- (ve spisovném jazyce ú-) byly zaznamenány na celém

území výhradně podoby s náležitými nářečními střídnicemi za výchozí dlouhou nosovku (srov. PRO D1abc).
Proto např. fonologická podoba
úhrabky, shodná s podobou spisovnou, byla zapsána jako dialektismus pouze
na jihu ve vm. nářečích na Břeclavsku, kde je pravidelným reflexem původního
ǫ-. V komentáři tudíž setrvává-
me u podoby
ou-, z níž jsou nář. varianty (ú-, ou-, ó-) odvoditelné.

Náležitými nářečními pojmenováními terminologické povahy jsou patrně pouze výrazy ouhrabky, ohrab-
ky
a droby (drobňanky), ostatní zjištěná označení slouží též k pojmenování různých shrabaných zbytků obilí,
příp. slámy na poli nebo ve stodole (pohrabky, shrabky, výhrabky, ouměti/oumětky). Uvedené výrazy jsme ma-
povali, byly-li v příslušné lokalitě synonymní se spis. úhrabky ‚odpady při mlácení‘. Do závěrečného zpracování
nebyly dále zařazeny názvy pojmenovávající prázdné klasy, jež zůstávají při prosívání zrní na řešetu (např. vý-
třasky
, výtočky).

3                 Nejběžnější jsou odvozeniny od prefigovaného slovesa se základem -hrabat. K územní lexikální diferen-
ciaci dochází pouze v sz. a záp. Čechách, které se vydělují regionalismem droby, a na jz. Moravě, kde bylo zjiš-
těno pojmenování ouměti, případně oumětky (Telečsko).

Nejrozšířenějším derivátem fundujícího slovesa se základem -hrabat je ekvivalent ouhrabky, jenž zabírá
téměř celé Čechy (ve stř. úseku zč. nář. byla zaznamenána hlásková obměna hourabky, ve vých. části svč. dia-
lektů pak podoba uhrabky) a záp. polovinu Moravy s výběžkem až na Kyjovsko. Forma ohrabky je doložena ze
dvou okrajových částí Čech, především je však typická pro vých. polovinu Moravy (s výjimkou jižní části vm.
nář.) a Slezsko (bez Jablunkovska). Ostatní slovotvorné varianty se vyskytují na okrajích zkoumaného území.

4    drobňanky  jen nář. — Od adj. drobný.

droby  v sled. významu jen nář. — Specifikací (droby ‚drobky, úlom-
ky‘).

hourabky  jen nář. — Hlásková obměna výrazu ouhrabky s průvodní-
mi hláskoslovnými jevy: protetickým h- a zjednodušením
skupiny -hr- > -r-.

ohrabky  stč., Jg „co se ohrabe na mlatě“, SSJČ zast. ob. (Kl ‚ječné
plevy‘, pol. ograbki ‚shrabky‘) — Od ohrabat.

ouhrabky  stč. úhrabky, Jg. SSJČ zast. ob., též úhrabky, SSJ úhrabky
Hlásková obměna výrazu úhrabky (to od uhrabat).

ouměti  jen nář. — Hlásková obměna výrazu úměti (to od umést).


oumětky  jen nář. — Viz ouměti, forma patrně vlivem výrazu ouhrab-
ky
.

pohrabky  v sled.významu jen nář. (Jg ‚shrabané klasy na poli‘, SSJČ
‚shrabky‘) — Od pohrabat.

shrabky  v sled. významu jen nář. (SSJČ ‚shrabané zbytky obilí, trávy
apod. po sklizni‘, pol. zgrabki ‚zbytky obilí shrabané z pole‘)
— Od shrabat.

uhrabky  jen nář. — Hlásková obměna výrazu úhrabky, viz ouhrabky.

výhrabky  v sled. významu jen nář. (Jg „co vyhrabáno“, SSJČ ‚vyhra-
bané zbytky‘) — Od vyhrabat.

5    ouhrapki Ju 1–4, Ru 2, 3 — uhrapki Po 1 — ohrapky Ju 7 — schrapki Ru 4 — zhrapki Ru 5 — hrubí plevi Ju 6

6    SSA III 50

Kl