ČJA 3

84 zcuchaná sláma nesvázaná (670) — mapa s. 211

1    M         cuchaňina (cochtaňina 607) — cuchajna

cuchaňice (scuchaňice 462)

cuchanka (cuchanti plt. 135)

cuchačka (cuchanda 143, 230, 233)

cuchta (cuch 619)

cuchna

drbaňina 407, 445, 518

drbaňice 417

drbanka 424

drchaňina — drchajna 611, 612

drchaňice

drchanka (drchanec 337)

drchačka (drchanda 229, 249)

drchta 324, 412, 441

mateňice (mňa- 620, mňaťeňica 512, mňatená sláma 605, 606)

matenka (mňa- 621, mňaťenka 621, mňatofka 512)

matínka (mja- 678, maťínka 618, mjaťínka 738, mjetínka 684, mjetinka 680, mňaténka 624, 725)

maťchanka

mrva

mrveňina 755

mrveňica 745, 753, 757

mrvenka (-énka 734, mrvjanka 812, mryvjonka 829, m’erv’unka 836)

splažeňice

splaženka 438, 452, 461

splaška

drobňice

drobňička (dropki 137)

chublanka 122, 139 (ku-139)

svijanka 125,126 (svinofka 124)

S          motanka 623

N          pocepňi sláma 601, potcepná sláma 602

2                 Byla zjišťována nářeční označení zcuchaných nesvázaných zbytků slámy, jež zůstanou po vymlácení obilí
a svázání slámy do otepí.

V nářečním materiálu se vedle četných lexikálních rozdílů objevily zejména diference slovotvorné (např.
drchanina × drchanice × drchanka × drchačka × drchta), méně hláskoslovné (např. cuchanina × cuchajna).

Na mapě nevyznačujeme hláskové obměny náslovné skupiny mň-, mj- u výrazů matenka, matýnka, mate-
nice
. Uzemní výskyt těchto obměn se však kryje s územním rozsahem hláskově obdobného jevu, a to rozdílu
mně- × mje-, zachyceného na mapě PRO B3.

Nářeční výrazy jsou odvozeny od slovesných základů (např. cuchat, drchat, mrvit). Vzhled pojmenováva-
né reálie (zchumlanost, pocuchanost) podmiňuje i jistý náznak expresivity v označeních, a to nejen v odvozo-
vacích základech (srov. výchozí slovesa cuchat, drchat atp.), ale místy i v příponách (cuchna, cuchta).
Upozorňujeme na to, že slovo mrva se zde vyskytuje ve svém původním významu ‚zcuchaná sláma‘. Dnešní vý-
znam ‚hnůj‘, přisuzovaný uvedenému výrazu jako neutrální, bezpříznakový (SSJČ), je až druhotný.

Někde – zejména na vých. Moravě – se nerozlišuje mezi zcuchanou slámou svázanou a nesvázanou (body
711, 716, 720, 725). Místy se pro označení sledovaného pojmu užívá názvu pro úhrabky (např. body 105, 117,
217, 609, 726), srov. III-85 úhrabky; v tomto případě je číselné označení nář. bodu přeškrtnuto. Výrazy matenka
(mjatenka atd.) a mrvenka (mrvjanka, mrvjonka, mrvjunka atd.) označují někdy pouze slámu svázanou do otý-
pek (např. b. 739, 805), jak ostatně potvrzuje i slovníková literatura. V tomto významu jsme je však do mapo-
vání nezahrnuli. Svč. dialektismus svíjanka má návaznost na pojmenování na Moravě a ve Slezsku; zde byla za-
chycena označení zvíjanka/zvíjenka (zejména ve slezských nář.), avšak rovněž ve významu, který jsme
nesledovali, tj. ‚zcuchaná sláma svázaná‘. Ani tyto výrazy jsme tudíž nemapovali.

3                 Jednoduchá situace na Moravě kontrastuje se složitým stavem v Čechách, kde dochází k pestřejšímu
územnímu rozčlenění jednotlivých pojmenování.

Větší část Čech pokrývá areál výrazu drchanka, v jzč. nář. byla zapsána též varianta drchanice, místy i dr-
chačka
. Ekvivalent drchanina byl ojediněle zaznamenán zejména v již. úseku čm. nář. (v hláskové obměně dr-
chajna
na sousedním Znojemsku). Ve vých. polovině Čech převažují odvozeniny od výchozího slovesa cuchat.
V stř. části střč. nář. (s přesahem na Vysokomýtsko) se užívá slova cuchačka, na Ledečsku a Jihlavsku výrazu

cuchta (ten se objevuje odděleně i v úseku náchodském), na Vysokomýtsku pak regionalismu cuchna. Zvláště
ze stř. části svč. nář. byl doložen název
cuchanka. V širokém severojižním pruhu území od Trutnova až ke
Znojmu je rozšířeno pojmenování
cuchanina (v náchodském úseku a na sev. Znojemsku v hláskové obměně cu-
chajna
);
v stř. části tohoto areálu převládá varianta cuchanice.

Spíše okrajová území pokrývají v Čechách výrazy matenka (Mělnicko a Roudnicko), matenice
(Mladoboleslavsko, Podještědí a Podkrkonoší) a matýnka (východní Jindřichohradecko a odděleně i Litovelsko
a Kroměřížsko). V doudlebském úseku se užívá pojmenování splaženice, na území mezi Českými Budějovicemi
a Jindřichovým Hradcem pak varianty splažka (příp. splaženka). Ostatní výrazy v Čechách tvoří jen menší are-
ály, a to maťchanka v Poohří, drobnička ve stř. části střč. nář., varianta drobnice pak především ve stř. Povltaví.
Řídké jsou názvy drbanina, drbanka, drbanice. Vyskytují se na území vymezeném Táborem, Prachaticemi
a Českými Budějovicemi. Na jv. Novopacku tvoří mikroareál pojmenování svíjanka.

Pro Moravu (s výjimkou její záp. části) a Slezsko je příznačné označení mrva, na Kyjovsku, Kroměřížsku
a Vsetínsku byla zapsána varianta mrvenka, podél jv. hranice se Slovenskem pak forma mrvenice.

4    cuchačka  jen nář. — K cuchat.

cuchajna  jen nář.; ALJ svč., Náchodsko Z cuchajina (to z cuchanina disimilací ň-n > j-n) redukcí -i- mezi oběma souhláskami.

cuchanice  v sled. významu jen nář. (Jg „cuchání, machlanina, SSJČ
něco zcuchaného) K cuchat.

cuchanina  v sled. významu jen nář.; Jg (SSJČ něco zmuchlaného‘)
K
cuchat.

cuchanka  jen nář.; Kt, SSJČ nář. K cuchat.

cuchna  jen nář. K cuchat.

cuchta  v sled. významu jen nář.; ALJ svč., Podkrkonoší K cuchat.

drbanice, drbanina, drbanka  jen nář. K drbat, nář. cuchat, mu-
chlat‘.

drchačka  SSJČ ob. K drchat.

drchajna  jen nář. Z drchajina (to z drchanina disimilací ň-n > j-n) redukcí -i- mezi oběma souhláskami.

drchanice  Jg, SSJČ též drchlanice říd., obojí  ob. K drchat.

drchanina  Jg též drchotina, SSJČ ob. K drchat.

drchanka  Jg, SSJČ ob. — K drchat.

drchta  jen nář.; Jg — K drchat.

drobnice, drobnička  v sled. významu jen nář.; Jg drobnička Od adj.
drobný.

chublanka  jen nář.; Jg chumlanka (SSJČ chumlanice, nář. chumtanice
chumel, změť‘ expr.) K chumlat, záměnou retnic.


matenice  v sled. významu jen nář.; Jg též matenina (SSJČ nář. otýp-
ka drobné zcuchané slámy po mlácení‘, též
matenina zast.
shluk něčeho, změť, spleť) K nář. mást ‚cuchat, muchlat‘.

matenka  jen nář.; Jg změtanka, mětenka, měténka (Bš maténka, mňa-
ténka
„otep slámy pomrvené) K nář. mást ‚cuchat, muchlat‘.

matýnka  jen nář.; Jg mětýnka (Bš mětynka „otep slámy pomrvené)
K nář. mást ‚cuchat, muchlat‘.

maťchanka  jen nář. K nář. maťchat cuchat, muchlat‘.

motanka  jen nář. (Jg motanice, motanina, obojí něco zmotaného‘,
SSJČ
motanice, motanina zamotaná věc, spleť, směsice‘)
K
motat.

mrva  v sled. významu jen nář.; Jg mor., SSJ. pol. mierzwa K nář.
mrvit ‚mačkat, drtit, drolit‘.

mrvenice, mrvenina  jen nář. K nář. mrvit ‚mačkat, drtit, drolit‘.

mrvenka  jen nář. (Kt mor. „otep slámy rozmrvené, mrvénka „otép-
ka drchanky na Hané) K nář. mrvit ‚mačkat, drtit, drolit‘.

splaženice, splaženka, splažka  jen nář.; Jg splaženka, splažky pl.,
splažená sláma, plažená sláma Patrně k nář. plazitsmýkat‘
(stč.
plaziti vléci, smýkat, táhnout po zemi‘, splaziti sedřít‘,
Kt
splasat zcuchat, roztrhat‘).

svíjanka  jen nář.; Jg K svíjet.

5    cuchaňina Ju 3, Ru 4 cuchanka Ju 2 cuchna Ju 4 drchanka Ju 1, 5, Ru 2 mrva Ju 7 drobňička Ju 3

6    AJŚ 126

Kl