ČJA 3

75 shrabané zbytky obilí na strništi (1054) — mapa s. 195

1    M         hrapky

hrabački 327

shrapky

pohrapky (ohrapky 701)

záhrapky 661, 750, 828, 833, 836

hrabany

hrabanka (schrabanka 213)

hrabanki — hrabánky

schrabini 139, 155, 216, 217, 219

pohrabiny (pohraboviny 724)

hrabance (zhrabance 730)

pohrabance 644, 685, 712, 713

pohrabúfky 673, 712, 729, 731, 733

hraboňina, hraboňena 224

hrabaňisko 733, 735 (zhrabaňisko 720)

drchanka 324, 333, 441, 442, 444

drchaňice 443, 444

rušenka 444, 445

mrva

hřebeňe

splaški

splaška (splaženka 424)

S          romlovački, romlánki 306 nedubl., smyky 806, zavałky 827

N          maťchanka 206

2                 Mapa sleduje nářeční rozdíly v označení shrabaných zbytků obilí na strništi, ať už zbytků shrabaných do
řádků, nebo do jiných útvarů.

Vedle víceméně okrajových lexikálních rozdílů vystupují četné diference slovotvorné (např. hrabky × po-
hrabky
× shrabky × pohrabiny × shrabiny × hrabance × pohrabance × hrabany × hrabanisko × pohraboviny
× pohrabůvky). Zejména v Čechách dochází k častému prolínání slov s předponami s- a po- (shrabiny, pohrabi-
ny
, shrabky, pohrabky). Za povšimnutí stojí, že převážná část pojmenování je v množném čísle.

Spisovný jazyk má pro sledovanou reálii slova hrabanka, pohrabky a shrabky. Výrazy drchanice, drchan-
ka
jsou hodnoceny jako obecně české. Jungmann registruje ve svém slovníku celou řadu označení, překvapivě
však nikoli slovo shrabky, jež zabírá velkou oblast Čech i Moravy.

Všechny výrazy mají slovesné základy. Pojmenování drchanka, rušenka, mrva (a patrně i romlovačky) vy-
cházejí ze sloves s významem ‚rozdrolit, poničit, porušit, zmuchlat‘, názvy hrabky, smyky, zavalky (snad také
splažky) a jejich varianty pak ze slovesných základů vyjadřujících pohyb ‚hrabání, hrnutí, smýkání, valení‘.

Ve Slezsku je pro shrabané zbytky obilí běžný název mrva. Širokými hráběmi nebo hrabačkou shrabané
zbytky obilí ležící na poli v řádcích se však pojmenovávají zvláštním výrazem hřebeně, v bodě 806 smyky a v bodě
827 závalky. Jako pojmenování pro poněkud odlišnou reálii jsme mapovali výraz hřebeně menší značkou.

Naši mapu lze srovnat s mapou, která zaznamenává nářeční označení pro zcuchanou slámu (srov. III-84);
výrazy pro obě jmenované reálie se totiž místy překrývají (např. drchanka, splaženka, mrva).

3                 Převážnou část území pokrývají výrazy související se slovesem hrabat, slova s jinými základy zabírají ob-
lasti menší a spíše okrajové.

Výrazné postavení v celém souboru zaujímají pojmenování shrabky a pohrabky, která se mimo své velké
kompaktní areály vyskytují také rozptýleně po celém území.

Výraz shrabky tvoří územní celky v jihozápadní části Čech (s výběžky až na Benešovsko a Kolínsko) a na
jižní polovině Moravy, slovotvorná obměna shrabiny se objevuje podél hranice svč. a střč. nář., jiná varianta –
záhrabky – je v přechodných nářečích čes.-pol.

Výraz pohrabky vytváří tři souvislé areály, a to především ve východní části Čech s výběžkem až na
Táborsko a k Praze a v přilehlých česko-moravských nářečích, dále na území mezi Prostějovem, Kroměříží,
Uherským Brodem a Kyjovem, třetí areál pak na Mladoboleslavsku a v Podještědí.

Oblast svč. nář. (bez okrajových záp. a již. úseků) zaujímá výraz pohrabiny; ten se sporadicky vyskytuje
i ve vm. nářečích. Další slovotvorné varianty pohrabůvky a pohrabance byly zachyceny na Uherskohradišťsku.

Na širokém okraji severozápadních Čech s centrem na Roudnicku se nachází areál slova hrabanka, k to-
muto území jižně přiléhá oblast varianty v mn. č. hrabanky. Pojmenování hrabanka, hrabánky se nacházejí rov-
něž na Klatovsku a Strakonicku, hrabanka dále také na jih od Tábora a obměna hrabánky též v oblasti mezi
Boskovicemi a Prostějovem, kde navazuje na širší území výskytu slova hrabany (Zábřežsko a Litovelsko).
Z dalších slovotvorných variant byly zapsány hrabance zejména v centrálním úseku střm. nář., hrabanisko na se-
ver od Břeclavi, hrabonina, hraboněna v okolí Prahy a hrabačky na sever od Plzně.

Na jihu Čech (na Prachaticku a širším Českobudějovicku) se objevuje ekvivalent splažky pl., popř. dub-
letní varianta splažka sg.

Pro slezská nářečí, severní část vm. nář. a sv. část střm. nář. je příznačný název mrva. Na Opavsku byl ma-
pován také výraz hřebeně.

Další označení mají charakter okrajových regionalismů. Na Klatovsku a Prachaticku se nalézají nářeční
ekvivalenty drchanka, drchanice, na Prachaticku i rušenka a v stříbrském ostrůvku ojedinělá slova romlovačky,
romlánky.

4    drchanice, drchanka  Jg, SSJČ též drchačka, drchanina, drchlanice říd.,
vše ob. ‚zcuchaná sláma‘ — K drchat ‚cuchat‘.

hrabačky  v sled. významu jen nář. K hrabat.

hrabance, hrabanisko  jen nář. K hrabat.

hrabanka, hrabanky  Jg, SSJČ, SSJ K hrabat.

hrabánky  jen nář. Hlásková obměna výrazu hrabanky.

hrabany  jen nář. K hrabat.

hrabky  v sled. významu jen nář. — K hrabat, psl. *grabati.

hrabonina, hraboněna  jen nář.; stč. hrabanicě, hrabanina, SSJ hraba-
nica
,
hluž. hrabanina (Jg hrabanina ‚shrabané jehličí‘) —
K
hrabat.

hřebeně  jen nář. — Přenesením na základě podobnosti (hřebeň nář.
‚hřeben‘).

mrva  v sled. významu jen nář. (Jg mor. a pol. mierzwa též ‚zcuchaná
sláma‘, SSJ ‚zcuchaná sláma‘) — K nář. mrvit ‚cuchat‘.

pohrabance  jen nář. — K pohrabat.

pohrabiny  Kt, SSJČ zeměd. — K pohrabat.


pohrabky  Jg, SSJČ zeměd., SSJ, pol. pograbki, hluž. pohrabki — K po-
hrabat
.

pohrabůvky  jen nář.; Kt — K pohrabat.

romlánky, romlovačky  jen nář. — Patrně adaptací výrazu přejatého
z něm.

rušenka  jen nář. (Jg ‚drobná sláma‘) — K rušititrhat‘, popř. k nář. ‚hý-
bat‘.

shrabiny  jen nář. — K shrabat.

shrabky  Kt („co se po prvním hrabání ještě shrabe“), SSJČ zeměd.,
pol. zgrabki K shrabat.

smyky  v sled. významu jen nář. — K smýkat ‚sem tam pohybovat‘.

splažka, splažky  jen nář.; Jg splažky pl., splaženka, splažená sláma,
plažená sláma
— Patrně k nář. plazitsmýkat‘ (stč. plaziti ‚vlé-
ci, smýkat, táhnout po zemi‘, Kt
splasat ‚zcuchat‘).

záhrabky  jen nář.; pol. zagrabki, hluž. zahrabki — K zahrabat.

závalky  v sled. významu jen nář. — K nář. zavalit ‚stočit, zavinout‘.

5    shrapki Po 1, Ju 3, 6, Ru 2, 4 — pohrapki Ju 4, 5, Ru 3 — schrabini Ru 5 — pohrabini Po 1, Ju 1, 2 — mrva Ju 7

6    —

Bt