ČJA 3

71 kolík na utahování povřísla (1046) — mapa s. 187

1    M         roub (též 330)

roubl (též 678) — roubel (róbél 622, 626, 636) — vroubl

roubík

roublík

knutel (knutél 519, 603, 737, kň- 606, 607, 624) — knutl — knitel (km- 207–209, též kň- 505) — knitl

knebel (knéblík 723, 826, knébl 723, 738, 801)

2                 Zjišťována byla nář. pojmenování pro kolík na utahování povřísla. Vedle rozdílů lexikálních byly dolože-
ny též diference slovotvorné (roub × roubl × roubík) a hláskoslovné (roubl × vroubl × roubel, knutel × knytel).

Ve městech výzkum prováděn nebyl.

3                 Na většině území Čech a na střední Moravě byla zaznamenána pojmenování se základem roub-. Z ostat-
ního zkoumaného území jsou doloženy různě hláskově adaptované výrazy něm. původu.

Výraz roub tvoří ve střč. nář. kompaktní areál, jenž je obklopen variantou roubík v svč. a jzč. nář., forma
roublík byla zaznamenána na malém území v horním Posázaví. Na záp. Roudnicku a záp. Rakovnicku se vy-
skytuje výraz knytel (též na vých. Jindřichohradecku) s hláskovou obměnou knytl.

Pro střední Moravu je charakteristická podoba roubl, na záp. okraji této velké oblasti je zaznamenána for-
ma roubel, na vých. okrajích podoba vroubl. Pro záp. část Moravy a pro vm. nář. s Holešovskem je typické po-
jmenování knutel (v nejvých. části Valašska pak knutl).

Slezské dialekty (s malým přesahem na sev. okraj vm. nář.) se vydělují výrazem knebel.


4    knebel  jen nář.; Bš knebl laš. (pol. knebel ‚dřevěný kolík‘, hluž. knebl
‚klacek, kyj‘) — Adaptací výrazu přejatého z něm. (Knebel
‚klacek‘).

knutel  jen nář.; Bš knuteľ sloven., val., SSJČ nář. — Viz knytl.

knutl  jen nář.; SSJČ nář. — Viz knytl.

knytel  jen nář.; stč., Kt — Viz knytl.

knytl  jen nář. — Adaptací výrazu přejatého z něm. (Knüttel klacek‘).

roub  SSJČ říd. (Jg ‚něco uťatého, kolík‘) — Souvisí s rubat (to k psl.
*rb-).


roubel  Jg, SSJČ říd. — Od *rbъlь, zakončení -el je podporováno sou-
sedním výrazem
knutel.

roubík  Jg, SSJČ — Formální dem. od roub, viz tam.

roubl  jen nář.; Kt, Bš róbl han. — Z *rbъlь, zakončení -bl (bez e) je z
nepřímých pádů.

roublík  jen nář. — Formální dem. od roubl, viz tam.

vroubl  jen nář.; Kt vrúbel, vrúbl dol., SSJ vrúbeľ Od roubl; pod-
le Mch je
v- nenáležité, asi přikloněním k výrazu vrub.


5    roub Ju 3 — roubl Ju 4 — roubík Ju 5, Ru 3 — roubik Po 1, Ju 1, 2, 4 — knut Ju 7

6    —

Vj