ČJA 3

67 srp (1061) — mapa s. 179

1    M         srp (ś- 831–833)

kosák

kosička 132, 133, 135, 136

klepanec

žapka 242, 332, 333, 414, 420

N          baborák, vodbjerák, kosík

2                 K položce srp, zjišťující nář. ekvivalenty pro název hospodářského nástroje půlkruhovitého tvaru s držad-
lem, určeného pro žnutí trávy (a kdysi i obilí), bylo zapsáno několik označení, u nichž však existují jisté séman-
tické rozdíly. Nástroj pojmenovaný slovem srp nebo klepanec obvykle sloužil ke kosení trávy (opatřen zuby dří-
ve i ke sklizni obilí), kdežto nástroje nazvané kosička a žabka, většinou menší než srp, se užívaly pouze na žnutí trávy (mnohdy způsobem „pod ruku“). Kosička se navíc často lišila od vlastního srpu tvarem – mívala totiž podobu maličké
kosy.

Z jazykového hlediska jsou diference hlavně v plánu lexikálním, ojediněle i slovotvorném (kosák × ko-
sička
).

Paralelně se zkoumala i pojmenování srpu na obilí, protože však jde o reálii již velmi archaickou, nepři-
nesla tato položka požadované výsledky, a nebyla tedy samostatně mapována.

3                 Mapa představuje velice jednoduchou jazykovou situaci. Téměř celoúzemním označením je subst. srp,
k němu se při okrajích řadí – převážně jako dubletní – pojmenování další.

V Čechách je to název klepanec (v širším Podkrkonoší), nepříliš frekventované femininum kosička (na
Podorlicku) a výraz žabka (zejména východně od Klatov). Na vých. Moravě a ve Slezsku názvu srp výrazně
konkuruje dialektismus kosák; je užívaný jako jediné označení ve čtyřech oddělených areálech. Nejrozsáhlejší
z nich je v sev. a střední části vm. nářečí s Holešovskem, další na sev. Hlučínsku a ve zkoumaných lokalitách na
území Polska a také na Jablunkovsku; ve dvou vesnicích bylo pak slovo kosák zachyceno i na Břeclavsku.


4    klepanec  jen nář.; Jg ,srp klepaný‘, SSJČ nář. — Od klepat (naklepá-
váním se ostří).

kosák  Jg ‚srp na trávu‘, též kosatec, SSJČ říd., sloven., SSJ — Od kosa.

kosička  v sled. významu jen nář.; Jg z Chrudimska — Formální dem.
od kosa, přenesením.


srp  Jg, SSJČ, SSJ zast. a nář., pol. sierp, hluž. serp — Od psl. *sьrpъ.

žabka  v sled. významu jen nář. (Jg, SSJČ i SSJ ‚sadařský nůž se silnou
zakřivenou čepelí‘) — Formální dem. od žába, přenesením.


5    srp Po 1, Ju 1–6, Ru 1–5 — kosák Ju 7, Ru 4 (na konopí)

6    ASJ IV 149, AJŚ 112, PLPJ 15, SSA 1.69, OLA 626, ALE 266