ČJA 3

52 obilí (1034) — mapa s. 153

1    M         (v)obilí (objylí 701, obyly 830, ob’yli 832, obilie 801, objylo 701) — obilé — vobílí — (v)obelí ((v)obәlí) —
vobjeli 638, 659 — voblí

zboží (zbožjé 755)

2                 V nářečním označení obilí (kulturní trávy pěstované pro škrobnatá zrna – obilky) byla zjištěna jediná di-
ference lexikální, četné jsou však rozdíly hláskoslovné; týkají se lexému obilí (obilí × obílí × obilé × obelí × obě-
× oblí).

U uvedených hláskoslovných diferencí upozorňujeme zejména na dva jevy: na širší výslovnost a na po-
stupné či úplné redukování kořenné samohlásky (jzč. obelí a oblí). K obdobnému jevu, přestože v tautosylabic-
kém postavení hlásky i, avšak s podobným územním rozsahem srov. též mapu II-145 silnice (selnice, slnice),
k úplnému územnímu rozsahu původního nezúženého é ve vm. ekvivalentu obilé (zbožé) viz odd. V-44b obilí.
Na mapě neregistrujeme morfologický typ obilo, doložený pouze v jedné obci a svědčící o příklonu k typu měs-
to. Tento jev viz odd. IV-6 pole.

3                 S výjimkou Valašska (s výběžkem až na Kopanice) a jv. poloviny slez. nář., kde byl zaznamenán název
zboží, je po celém území národního jazyka rozšířeno pojmenování obilí, případně jeho obměny. Z nich má nej-
výraznější územní rozsah podoba obelí s náznakem širší výslovnosti pův. kořenné samohlásky i. Vyskytuje se
v jzč. nář. (v zč. úseku soustředěně, dále pak v jč. nář. podél hranice se střč. dialekty s přesahem na Ledečsko, na
Strakonicku, Prachaticku, zčásti na Českobudějovicku a Jindřichohradecku). Na východ od Příbrami, na
Prachaticku a ve značné části zč. nář. byla zapsána jako dubletní obměna s plnou redukcí kořenného i, a to oblí.
Ze dvou lokalit vých. od Brna se dokládá varianta obělí. Do inventáře variant základového výrazu obilí dále
patří hlásková podoba se zdlouženou kořennou samohláskou obílí. Ta se objevuje ve vých. části svč. nář. a na
území na západ od Nového Města na Moravě. Vm. dialekty a okrajová nář. na již. Opavsku se vyčleňují obmě-
nou obilé.


4    obelí  jen nář. — Viz obilí, podoba s širší výslovností kořenného i.

obilé  jen nář.; stč., Jg zast. — Původně abstraktum od psl. *obilъ ‚hoj-
ný‘.

obilí  Jg, SSJČ, SSJ obilie — Viz obilé, podoba s koncovým í vzniklá
úžením é > í.

obílí  jen nář. — Viz obilí, podoba s nadměrně zdlouženým kořenným í.


obělí  jen nář.; stč. obělé — Viz obilí, podoba odrážející stč. stav ucho-
vaný přikloněním k bílý (běl).

oblí  jen nář. — Viz obilí, podoba vzniklá zánikem redukované kořen-
né samohlásky.

zboží  v sled. významu jen nář.; Jg, pol. zboże — Původně abstraktum
(psl *sъbožьje ‚bohatost‘).


5    obilí Ju 7, Ru 5 — vobilí Ju 2, 5, Ru 1, 3, 4 — vobili Ju 1–4, 6 — wobili Po 1 — vobelí Ru 2

6    ASJ IV 75:37c, MAGP 215, AJŚ 78, PLPJ 174, AJPP 265, SSA 1.28, OLA 610, ALE 68

Kl