ČJA 3

51 hřeb (u bran) (1016) — mapa s. 151

1    M         hřeb — řeb (též 205, 224, 326, 403)

hřebík — řebík

zub (zumb 831, 832, zymb 833–836)

braňák — bráňák (bruňok 825–827, 830–832, bruňik 818)

N          braňí/bráňí/braný/bráný/bránový hřebík//zub; zub//hřebík od bran, do bran; kolek 664, kolik 225 ‚dřevěný hřeb‘

2                 Součástí zemědělských bran jsou hřeby zasazené do paprsků, srov. III-49 paprsek (u bran); ty rozhrnují
a kypří půdu. Jejich nářeční označení se liší lexikálně (hřeb × zub × braňák), slovotvorně (hřeb × hřebík) i hláskoslovně (např. hřebík × řebík, braňák × bráňák).

V naprosté většině se shodují pojmenování pro hřeby dřevěné, popř. pro hřeby dřevěných bran, s pojme-
nováními hřebů bran novějších, tj. železných. Jen v několika lokalitách se liší (zub u železných bran × hřebík
u bran dřevěných v bodech 157, 158, 301, 703, 738).

Výzkum realizovaný v Čechách jen na opěrné síti bodů byl doplněn údaji z KLA. Ty však jsou méně spo-
lehlivé, pokud jde o hláskoslovný rozdíl hřebík × řebík.

Informátoři často výrazy obecnějšího významu (hřebík, zub) zpřesňovali atributy branní, branný, brano-
, od bran… (viz 1 N). Těchto atributů se v běžné komunikaci, za níž se jako determinující činitel uplatňuje si-

tuační nebo jazykový kontext, většinou neužívá. I ze značně kusého materiálu lze zjistit, že na sev. a sv. okraji
Čech, na přilehlém Zábřežsku a pak na Valašsku je nejčastější adj. v podobě
branný (v pravidelných nářečních obměnách), na zbylém území převládá forma bránní. Ostatní přívlastková určení jsou doložena jen velmi sporadicky.

3                 Jazykovězeměpisná situace je poměrně jednoduchá. Hlavní lexikální rozdíl se realizuje na Moravě. Proti
hřeb, hřebík vystupuje ve vm. (s menšími přesahy do nářečí střm.) a slezských nářečích slovo zub. Týž výraz se
zpravidla dubletně objevuje rovněž v úzkém pruhu obcí od Slavonic směrem na Jihlavu a Hlinsko a pak ještě na
nejzápadnějším okraji Čech.

Univerbizovaný výraz braňák tvoří oblast na Českobudějovicku, výraz bráňák (po pravidelných změnách
v podobách braňak, broňok, bruňok) pak na vých. Opavsku, na území vých. od Ostravice a na sev. okraji
Valašska.

4    braňák, bráňák  jen nář. — Univerbizací spojení branní zub.

hřeb  v sled. významu jen nář.; Jg hřeb v branách, SSJČ hřeb u polních
bran
— Specifikací.

 

hřebík  v sled. významu jen nář.; Jg hřebík u bran — Specifikací.

řeb, řebík  jen nář. — Z hřeb zánikem náslovného h-.

zub  v sled. významu jen nář.; pol. ząb — Přenesením.

5    hřebík Ru 5 — řebik Po 1, Ju 2, 3, Ru 3 — řeb Ju 5, Ru 2 — zub Ju 1, 2, 6, 7 — kulík Ru 2 — kulec Ru 3

6    AJK 204, AJŚ 77

Bh