ČJA 3

45 plužní kolečka (1004) — mapa s. 137

1    M         kolečka (-á 755)

plužňí kolečka (p. kolečka 757, plužné kolečka 729, 736–739, 741, 743, 745, 751–753, pluhové k. 225,
240, 301, 812) — ploužňí kolečka 312, 313, 316

radelňí kolečka

vorací kolečka

kolca (kuka 832)

płužňí kolca (popłužňi k. 826, plužné k. 722, 724, 807, 835, 836, též 728 nedubl., též plužňí kolka 645)

plužňata (pružňata 246, 461, prú- 439) — ploužňata

vúzek 119, 701, 805 (płuhový vuzek 804)

vúska

sňičky

klóček 681, 683–685

kárka 137, 644

předek (vot) plouhu 318, 321, 336 (předeček 337)

N          kolečka/kolca (v)ot pluhu/-a, k. k plouhu, k. k ruchadlu, k. na vorání

2                 Předmětem výzkumu této položky byla plužní kolečka, tj. dvoukolový vozík pod hřídelí pluhu.

Byla zachycena jednak pojmenování dvouslovná – subst. kolečka specifikované adj. plužní/ploužní, ra-
delní
, orací a subst. kolca specifikované adj. plužní , jednak jednoslovná, a to a) kolečka či kolca, tedy subst.,
která jsou základem uvedených dvouslovných názvů, b) pojmenování vzniklá jejich univerbizací (plužňata,
ploužňata), c) názvy od jiných základů (např. vůzek, sničky, klouček). Shromážděný materiál vykazuje tedy di-
ference v typu pojmenování a rozdíly lexikální, dále rozdíl slovotvorný kolečka × kolca, morfologický vůzek
× vůzka a hláskoslovný plužní kolečka x ploužní kolečka (plužňata × ploužňata). Slovotvorný rozdíl plužní k.
× plužné k. zaznamenáváme pouze v odd. 1 v závorce.

Motivačně jde zpravidla o přenášení významu z části na celek, obvykle z vlastních koleček (kolečka, kol-
ca
), někdy z rozdvojené ojky (sničky, klouček, v záp. Čechách i vůzka) na celé zařízení. Jindy dochází ke speci-
fikaci obecnějších pojmenování vozidel (vůzek, kárka).

Z mapování byla vyřazena spojení subst. kolečka, příp. kolca s neshodným přívlastkem vyjádřeným před-
ložkovou vazbou od pluhu, k ruchadlu, na orání apod. (viz 1 N), protože jde o vyjádření příležitostná, netermi-
nologická, navíc územně nevyhraněná. Pouze spojení předek (od) pluhu, zachycené v uceleném areálu, na mapě
uvádíme.

3                 Pro většinu Čech a záp. polovinu Moravy je charakteristické pojmenování kolečka, jež se v sv. části
Moravy (bez sev. Valašska) objevuje převážně s přívlastkem – plužní kolečka. Toto spojení bylo zachyceno i na
Břeclavsku, v Čechách pak převážně jako dubletní na Českobudějovicku, Jindřichohradecku a na sz. okraji střč.
nář. (sev. od Plzně v podobě ploužní kolečka). Mezi Klatovy a Prachaticemi bylo zapsáno subst. kolečka s pří-
vlastkem orací, mezi Benešovem a Příbramí a odděleně v sz. části střm. nář. s přívlastkem radelní.

Varianta kolca pokrývá slezská nář. a sev. část vm. nář.

Pro téměř celou vých. polovinu Čech (bez oblasti mezi Mladou Boleslavi a Hradcem Králové) s výběž-
kem až na Manětínsko je typické univerbizované označení plužňata, v Podkrkonoší a sz. od Tábora v podobě
ploužňata (ve vých. polovině svč. nář. s přesahem až k Ledči nad Sázavou a v Podkrkonoší jsou tyto podoby vý-
hradní).

Ostatní lexémy zaujímají zpravidla malé okrajové areály: název vůzek je doložen z již. Opavska; na záp.
okraji Čech a odděleně na Náchodsku byla zapsána varianta vůzka. Sz. od Zábřeha se užívá výrazu kárka, vých.
od Brna sničky, na Holešovsku klouček.

4    kárka  v sled. významu jen nář. (stč. kára ‚vůz‘, Jg dem. a SSJČ dem.
ke kára ‚vozík, zpravidla dvoukolový‘) — Specifikací vý-
znamu.

klouček  v sled. významu jen nář. (,ramena plužních koleček‘, srov.
III-48 ramena (plužních koleček), Bš ‚oj plužních koleček‘)
Souvisí patrně s psl. *klučь, to z psl. *kľuka ‚hák, rozdvojená, zakřivená tyč‘, od toho asistč. klúč ‚hák‘. Formální dem. Původně se místo koleček užívalo ohnutých dřev, vlastně háků.

kolca  jen nář.; Bš koľca, ALJ též Uherskohradišťsko (SSJČ kolec nář.
‚jednokolový ruční vozík‘, Jg
kolec „vozík s dvěma kolama“)
— Přenesením pl. formy nář. výrazu pro kolo, kolečko.

kolečka  Jg, SSJČ ‚vozík pod pluh‘ — Přenesením dem. pl. formy od
kolo.

orací kolečka  jako sousloví jen nář. — Subst. kolečka specifikováno
verbálním adjektivem od
orat.

ploužňata  jen nář.; Jg — Univerbizací sousloví ploužní kolečka, viz
tam.

ploužní kolečka  jen nář.: ALJ plóžny kolečka han. — Sousloví; subst.
kolečka specifikováno adjektivem odvozeným od nář. ploh
pluh‘, viz plužní kolečka.

plužňata  Jg, SSJČ zeměd. — Univerbizací sousloví plužní kolečka, viz
tam.


plužní kolca  jen nář.; Kt plužná kolca Sousloví, viz kolca a plužní
kolečka.

plužní kolečka  Jg, SSJČ, SSJ plužné kolieska Sousloví; subst. koleč-
ka
specifikováno adj. odvozeným od pluh.

předek (od) plouhu  jen nář.; subst. předek ‚přední část něčeho‘ speci-
fikováno předložkovým výrazem.

radelní kolečka  jen nář.; Jg a SSJČ rádelní kolečka Sousloví; subst.
kolečka specifikováno adj. odvozeným od rádlo, srov. III-35
pluh, III-43 rádlo.

sničky  jen nář.; ALJ mor. (KLA dokládá ze sousedních oblastí i vý-
znam ‚oj plužních koleček‘) — Přenesením nář. výrazu pro ra-
mena, kterými je zakončena ojka plužních koleček (Jg „snič-
ky u rádla nebo pluhu podobné jsou vozovým, ale bez voje,
an toliko vojíčko volské neb váhy koňské se připínají“, Kt
snice „ramena, ve které se voj rozbíhá a která do nápravy za-
dělána jsou“, tentýž význam i SSJ). Srov. též III-48 ramena
(plužních koleček).

vůzek  jen nář.; ALJ vuzek mor., (Kt ‚malý vůz, vozík‘ u Opavy, SSJČ
nář. dem. k
vůz, ALJ vuzek laš. ‚oj plužních koleček‘) —
Přenesením nebo specifikací významu.

vůzka  jen nář. — Přenesením (Jg f. mor. ‚podvozek vozu‘).

5    kolečka Ju 1–3, 5, 6, Ru 2–5 — płužňí kolečka Ju 7, Ru 5 — kolca Ju 7 — plužňata Ju 1–3 — plužňátka Po 1

6    —

Či