ČJA 3

44 radlice rádla (1012) — mapa s. 135

1    M         radlice

radlička

rádlo 674, 729 (radło 705, 746)

rádílko 101, 640 (ra- 107,103,133, 656)

náradelňík (na- 653, rádelňík 622) — náradňík (náradňik 465, 518, 519) — náhradňík (na- 520)

núž

hak

háček 645, 805, 806 (hačyk 804)

hákovice 311, 313, 314 (ha- 314)

lopata

lopátka 107, 108, 121

aštofka 736 (laštovička 737)

srce 625, 717 (srco 802)

srdíčko 124, 212, 230 (srdečko 823)

špice

špička 211, 227

špic f. 337, 414, 423,424

plech

želísko (želésko 749, 802, 808) — želosko

bota 115 (botka 148, but m. 828)

náklad 311, 320, 331

leška 806, 810

S          lemech 463

2                 Mapa zachycuje územní diferenciaci nář. pojmenování pro radlici rádla, tj. pro jeho zaostřenou část, kte-
rá kypří a obrací půdu (srov. též III-43 rádlo, III-40 radlice pluhu, III-39 odhrnovačka).

Jde o reálii starou, která v době výzkumu nebyla již běžná, a proto jsou odpovědi někdy nepřesné, utvo-
řené nezřídka ad hoc (např. rozhrnovač, rypáček apod.); takové případy jsme z mapování vyloučili. U názvů
plech a špice lze předpokládat, že v některých případech se jedná o pojmenování rovněž utvořená ad hoc; uve-
dená slova vytvářejí však oblasti, v nichž jde nepochybně o termín, proto jsme je na mapě registrovali. Některá
pojmenování se vyskytla ojediněle na různých místech zkoumaného území. V těchto případech jde o nezávislé
utvoření názvu podle stejné (nasnadě jsoucí) motivace, vycházející spontánně z obvyklého okruhu představ
mluvčích (např. bota, srdce).

Mnohá pojmenování vznikla přenesením názvu té části pluhu, jež má stejnou funkci jako radlice rádla
(např. radlice, nůž, bota, želízko, náklad), srov. III-40 radlice pluhu. Radlice pluhu a rádla se liší tvarem. U plu-
hu má radlice tvar obdélníkový, u rádla tvar prohnutého trojúhelníku. Některé názvy vznikly přenesením na zá-
kladě podobnosti tvarové (srdce, vlaštovka) nebo funkční (lopata, ležka ‚lžíce‘).

Slova s obecnějším významem (hák, lopatka, špice, plech), jichž se v běžné komunikaci užívá bez deter-
minujícího výrazu, potřebují ke svému jednoznačnému určení zpřesňující shodný či neshodný přívlastek (např.
háková, do háku, od háku, rádelní, na rádlo). Tato spojení byla zachycena nesoustavně, proto nebyla do závě-
rečného zpracování pojata.

Kromě diferencí lexikálních jsou zastoupeny zejména diference slovotvorné (např. radlice × radlička × rá-
dýlko
× náradelník), méně hláskoslovné (náradelník × náradník, želízko × želozko). Výraz náhradník hodnotí-
me jako hláskovou variantu slova náradník, které se patrně adideovalo k adjektivu náhradní.

Materiál byl upřesněn údaji z KLA. Tato anketa dokládá navíc ještě výrazy krtek na Zábřežsku a motyka
na Frýdecku.

3                 Většinu zkoumaného území pokrývají výrazy se základem rad(l)-, jednotlivé ekvivalenty tvoří více oddě-
lených areálů (radlice, radlička, náradník).

Slovo radlice se vyskytuje především v záp. části střč. nář. a v úzkém pruhu v jč. nář. mezi Příbramí
a Českými Budějovicemi, odděleně pak ve střm. nář. a na Slovácku. Slovotvorná varianta radlička vytváří ob-
lasti v doudlebském úseku, v svč. nář. s přesahem na Zábřežsko a Litovelsko; dále je na Moravě charakteristic-
ká pro Valašsko s výběžky na jihu na Kopanice a na severu na již. Opavsko. Pojmenování náradník je rozšířeno
mezi Klatovy a Prachaticemi a dále tvoří rozsáhlý areál v širším Posázaví a v přilehlé části již. Čech po linii
Příbram – Jindřichův Hradec vybíhající až k Boskovicím (zde se vyskytuje též podoba náradelník). Zejména
v jz. části jč. nář. a jz. od Jindřichova Hradce je zaznamenána dubletní varianta náhradník (v širokém okolí
Tábora).

Souvislý výskyt pojmenování od základu rad(l)- přerušují menší i větší, avšak územně ostře vymezené ob-
lasti názvů lopata (na Plzeňsku) a lopatka (v Podještědí), plech (na Znojemsku a Třebíčsku), želízko (na
Opavsku) se sousedním želozko (přechodná nář. čes.-pol.) a dále špice (na Frýdecku a též východně od
Kroměříže). Posledně jmenovaný výraz se vyskytuje roztroušeně i jinde: v obměně špic f. byl zachycen mezi
Příbramí a Českými Budějovicemi.

Ostatní názvy mají jen omezený výskyt. Pro Manětínsko je typická forma hákovice, na širším Opavsku se
poněkud soustředěněji vyskytují formy hák a háček. V Poohří byl zaznamenán ekvivalent nůž, z Břeclavska je
doložena sporadická podoba vlaštovka.

Další názvy byly zachyceny rozptýleně a zpravidla v dubletě.

4    bota  v sled. významu jen nář. (SSJČ botka, Jg botka, bodka — u obou
‚otka‘ Bš botka u pluhu) — Přenesením.

háček  v sled. významu jen nář. Formální dem. k hák, viz hak.

hak  v sled. významu jen nář. (Jg hák pluh bez koleček‘, SSJČ též hák
starší pluh podobný rádlu‘, SSJ primitivní druh dřevěného
pluhu‘) — Přejato z něm.

hákovice  jen nář. K hák, viz hak.

lemech  jen nář. (Jg též lemeš, SSJČ lemeš zast., SSJ lemeš u všech
radlice (pluhu)‘) K psl. *lemešъ, *lemežь, podoba s konco-
vým
-chь je pokládána za expresivní obměnu.

ležka  jen nář. — Přenesením (nář. ‚lžíce‘).

lopata  v sled. významu jen nář. — Přenesením.

lopátka  jen nář. Přenesením nář. formálního dem. k lopata.

náhradník  v sled. významu jen nář.; Jg „železo, kterým se do země
ryje, tříhranné
Hlásková varianta výrazu náradník (viz
tam), nejspíše adideací k adj.
náhradní.

náklad  v sled. významu jen nář. (Jg přivařené železo na radlici‘, K1
část pluhu‘) Od naklást.

náradelník  jen nář.; Jg „u rádla železo, kterým se do země ryje, tří-
hranné
Z *náradlník vsunutím vkladného e (-dlň- > -delň-).

náradník  jen nář.; Jg, Bš Z *náradlník zjednodušením hláskové sku-
piny
-dlň- > -dň-.


nůž  v sled. významu jen nář. — Přenesením.

plech  v sled. významu jen nář. — Specifikací.

rádýlko  v sled. významu jen nář. (SSJČ dem. k rádlo, SSJ radielko) —
Formální dem. k rádlo.

radlice  Jg radlice radlová, radlica železo na rádle‘, SSJČ, SSJ, pol.
a hluž. radlica, dluž. ralica Z rádlo.

radlička  SSJČ Formální dem. k radlice, viz tam.

rádlo  v sled. významu jen nář.; Jg, SSJ říd. (Bš radlo, SSJČ též říd. ra-
dlo
staré nářadí k orání s trojhrannou radlicí‘) — Přenesením
označení celku na část.

srdce  v sled. významu jen nář. Přenesením.

srdíčko  v sled. významu jen nář. Formální dem. k srdce, přenesením.

špic  f., špice v sled. významu jen nář. — Přenesením.

špička  v sled. významu jen nář. Formální dem. od špice, přenesením.

vlaštovka  v sled. významu jen nář. — Přenesením.

želízko  v sled. významu jen nář. (Jg též želézko, SSJČ, SSJ želiezko
u všech předmět ze železa, zpravidla nějaké náčiní nebo jeho
část‘) — Specifikací.

želozko  jen nář. — Viz želízko; podoba -ozko se samohl. o nepravidel-
ná, patrně analogií.

5    radlice Po 1, Ju 3, 5, Ru 3, 4 radlica Ju 7 radlička Ju 1, 2, 4 lemeš Ju 7

6    —

Vj