ČJA 3

41 krojidlo (1001) — mapa s. 127

1    M         krojidlo — krojadlo

kruj (kroj 801)

kroják (votkrojovák 316)

krajadlo

kraják 433, 459, 501, 818 (kráječ 240)

núž

číslo

čertadlo 301, 302, 304, 448, 457

řezák (prořezák 456)

N          ostří 206

2                 Mapa podává obraz zeměpisného rozšíření nářečních názvů pro krojidlo, tj. pro železný nůž upevněný na
hřídeli pluhu před radlicí, který svisle krájí půdu, aby mohla být snadněji odříznuta.

V některých lokalitách krojidlo neznají, neboť je pluhy do lehkých, sypkých půd nepotřebují.

Materiál se diferencuje zejména lexikálně a v menší míře slovotvorně (např. krojidlo × kroják × kruj);
jako hláskoslovný řešíme rozdíl krojidlo × krojadlo.

Výraz krojidlo představuje skutečný termín, slovo nůž je víceznačné, jako termín je vázáno na situační
nebo jazykový kontext. Na severu Čech má výraz nůž nejen význam ‚krojidlo‘, ale někdy také ‚radlice pluhu‘,
srov. III-40 radlice pluhu. Pojmenování kraják, kroják nejsou patrně terminologicky zcela ustálená, nelze vy-
loučit, že byla utvořena ad hoc.

3                 Základní pojmenování nůž a krojidlo doplňují víceméně okrajové regionalismy čertadlo, číslo a řezák.

Výraz nůž vytváří několik oblastí: souvislý pruh v jzč. nář. s centry na Plzeňsku a jz. Strakonicku, další ob-
last se rýsuje ve středních Čechách s centrem na Benešovsku, třetí pokrývá sev. a sv. okraj Čech a přilehlý sz.
okraj Moravy, odkud zasahuje až na sv. Brněnsko; poslední souvislý celek zaujímá jih střm. nář.
(Moravskokrumlovsko, Mikulovsko) a jz. Kyjovsko. Jako dubletní nář. ekvivalent se vyskytuje substantivum
nůž také jinde v Čechách, na Novoměstsku a ve Slezsku.

Pojmenování krojidlo vytváří areál na Domažlicku a Klatovsku, dále je charakteristické pro jižní úsek jzč.
nář., záp. a sev. část střč. nář., pro svč. nář. (bez sev. a sv. okrajových úseků). Na Moravě je názvem většinovým.
Vyskytuje se na Novoměstsku, ve střm. nář. (bez již., záp. a sz. okraje), ve vm. nář. a dále v již. polovině slez. nář.
Další odvozeniny byly zapsány na menších územích – výraz krajadlo na jz. Moravě, krojadlo v lokalitách mezi
Kolínem a Hradcem Králové a na sz. od Nového Města na Moravě, kroják velmi sporadicky v svč. nář., kraják
jen ojediněle v již. Čechách a na sever od Nového Města na Moravě. Slezsko se vyčleňuje variantou kruj.

Substantivum číslo tvoří malý areál na sev. okraji Valašska a na jv. okraji slez. nář.

Nářeční ekvivalent čertadlo byl zaznamenán na Chodsku a na Doudlebsku.

Pojmenování řezák bylo ojediněle a porůznu zachyceno v Čechách i na Moravě.

4                 S výjimkou pojmenování nůž jsou všechny výrazy odvozeny od slovesných základů s významem ‚krájet, řezat‘.


čertadlo  stč. črtadlo, Jg, SSJČ zast. zeměd., dluž. cerstadło — Od slo-
vesa *čьrtati ‚řezat, sekat‘, pro svou neprůhlednost se patrně
přiklonilo k čert.

číslo  v sled. významu jen nář.; Jg též čeříslo mor., čereslo slc., Bš, SSJ
čerieslo, pol. trzosło, hluž. črjósło — Z kořene *čer- ‚řezat, se-
kat‘, snad zjednodušením ze staršího nářečního čeříslo nebo
přikloněním k nář. čísnout ‚štípat, lámat‘.

krajadlo  Jg, SSJČ říd., SSJ krájadlo — Od krájet.

kraják  v sled. významu jen nář.; Jg — Od krájet.


krojadlo  jen nář.; Jg, Bš, PSJČ říd. — Od krojit.

kroják  jen nář. (PSJČ ‚nůž‘) — Od krojit.

krojidlo  Jg, SSJČ zeměd. — Od krojit.

kruj  jen nář.; Kt, Bš, pol. krój — Od krojit, změna v kořeni výsledkem
změny o > ó > u.

nůž  v sled. významu jen nář. — Specifikací.

řezák  v sled. významu jen nář. (stč. ‚druh technického nože‘) — Od ře-
zat
.


5    krojidlo Ju 2, 5, Ru 3, 5 — krojidło Ju 7 — krojadlo Ju 1, 2, 5, Ru 4 — núž Ju 3, 4, Ru 2

6    MAGP 15, AJPP 98

Bt