ČJA 3

23 žlab pro prasata (749) — mapa s. 85

1    M         koryto

korýtko

žlábek — žlíbek

hrant

hranťík

halbija — halvija 748, 749

S          válovek 755, šefel 834

2                 Zkoumala se pojmenování žlabu ke krmení prasat. Vedle podob nezdrobnělých byla zapsána i četná de-
minutiva (korýtko, hrantík, žlábek a válovek), neboť se jimi označovala reálie, jež byla ve srovnání se žlabem
sloužícím ke krmení koní a hovězího dobytka skutečně menší (srov. III-19 žlab pro krávy). Mapovaly se rovněž
nepravidelné rozdíly hláskoslovné (žlábek × žlíbek, halbija × halvija).

3                 Celoúzemním označením je slovo koryto, deminutivum korýtko bylo zachyceno roztroušeně v Čechách
(při sev., již. a jv. okrajích), častěji pak na Moravě (především v její východní polovině) a také v záp. a jižní čás-
ti Slezska.

Spolu s těmito názvy se v Čechách užívá i pojmenování žlábek (hlavně v oblasti svč.) a jeho hláskové ob-
měny žlíbek (v nář. jč. a jvč., ojediněle i jižně od Svitav).

Na Moravě se kromě základní dvojice koryto/korýtko v menší míře vyskytuje též označení hrant a hran-
tík
(v již. a jv. příhraničním pruhu Slovácka) a halbija/halvija (sv. od Vsetína a na Jablunkovsku).


4    halbija, halvija  jen nář. — Slovo karpatské pastýřské kultury, přejato
a adaptováno z rumunštiny (albie ‚koryto‘).

hrant  jen nář.; Jg slc. a mor., SSJČ nář., SSJ nář. — Adaptací slova pře-
jatého z něm. (srov. něm. Grandbaum ‚strom na koryto‘).

hrantík  jen nář.; SSJ nář. dem. — Dem. od hrant, viz tam.


koryto  Jg, SSJČ, pol. — Psl. *koryto.

korýtko  Jg též korejtko dem., SSJČ dem., též korejtko ob. — Dem. od
koryto, viz tam.

šefel  jen nář. — Přejato z něm. (Scheffel ‚nádoba‘).

válovek  jen nář.; Jg válov, dem. válovek, válovec, SSJ válov dem.

válovec — Dem. od válov, to adaptací výrazu přejatého
z maď.

žlábek  Jg dem., SSJČ dem., SSJ žliabok, žliabik dem. — Dem. od žlab.


žlíbek  v sled. významu jen nář.; Jg též žlébek dem., SSJ žliebok i žlie-
bik
nář. dem. (SSJČ dem. ‚terénní prohlubeň‘) — Dem. od
žleb, varianty slova žlab, úžením é > í.

5    korito Ju 1–7, Ru 2, 4 — korítko Ju 7 — korejtko Po 1, Ru 1, 3 — žlábek Po 1, Ju 4, Ru 4 — žlab Ru 2 — hrant Ru 5

6    ASJ IV 189, AJŚ 423, AJPP 71a, SSA 2.81