ČJA 3

19 žlab pro krávy (748) — mapa s. 77

1    M         žlablub 818, 830–836) — žleb

koryto

hrant

N          příkadňík 736

2                 Mapa zachycuje územní rozšíření nářečních výrazů odpovídajících spisovnému pojmenování žlab, tj. za-
řízení sloužícímu ke krmení a napájení dobytka. Při výzkumu byl zaznamenán kromě výrazných diferencí lexi-
kálních také rozdíl hláskoslovný (žlab × žleb). Z věcného hlediska se vyskytly jisté rozdíly ve velikosti i v pou-
žitém materiálu: Koryta bývala většinou dřevěná a menší a krmily se z nich obvykle krávy, kdežto žlaby a hranty
bývaly kameninové, zpravidla i větší, a běžně sloužily též ke krmení koní.

3                 Základním celočeským pojmenováním je slovo žlab, v oblasti již. Čech, na Chodsku a již. Klatovsku se
k němu zpravidla jako dubletní druží obměna žleb, jež byla zapsána i na záp. Moravě.

Převládajícím názvem na Moravě je subst. koryto (v centrálním typu středomoravských nář. a ve většině
nář. východomoravských, odděleně pak i v malých ostrůvcích sev. od Znojma a již. od Kroměříže). Jižně s ním
sousedí areál slova hrant (v jižní polovině vm. nářečí a v přilehlém jv. úseku střm. nářečí). V slezských nářečích
existuje jediný název, a to žlab. Jako přesah z nář. východomoravských zasahuje na celý jz. okraj též označení
koryto.

4                 SSJČ uvádí u následujících hesel pouze určení „na krmení a napájení dobytka“, neliší již dále, pro jaká zvířata byla jednotlivá zařízení
užívána.


hrant  jen nář.; Jg slc. a mor., SSJČ nář., SSJ nář. — Přejato z něm.

koryto  Jg, SSJČ, pol. — Psl. *koryto.

žlab  Jg, SSJČ, SSJ žľab, pol. žłób, hluž. žłob — Pův. *želbъ zkříženo
s *dolb- ,dlabat‘.


žleb  Jg ob., SSJČ říd., SSJ nář. — Podoba se zachovalým e ze *želbł, jež
patrně souvisí s *g
lb- ,hloubit‘.


5    žlab Po 1, Ju 1–5, 7, Ru 1–4 — žleb Ju 4 — korito Ju 7 — hrant Ju 6, Ru 5 — válov Ju 4, Ju 5

6    ASJ IV 140, AJŚ 425, PLPJ 170, AJPP 68, AJK 211, OLA 14

7                 Původně se odděleně zkoumala i položka „žlab pro koně“ (747), protože však přinesla podobné výsledky jako „žlab pro krávy“, není
publikována samostatně.

Rozdíly spočívají v poněkud odlišném rozšíření jednotlivých názvů na území Moravy. Takřka celomoravským je pojmenování žlab,
užívá se ho na úkor označení koryto, které se vyskytuje spíše roztroušeně (poněkud soustředěněji jen na Valašsku a Frenštátsku). Širší územ-
ní rozsah byl zaznamenán i u dialektismu hrant (hranice jeho areálu probíhá poněkud severněji) a u hláskové varianty žleb (vyskytuje se také
v centrálním typu střm. nářečí).