ČJA 2

226 rozinka (2105) — mapa s. 471

1    M         rozinka (ruzýnka 738, rožinka 106, 136, rožínek 136) — rozínka (též 301, 307, 310, 407, 424, 445, 446,
448–451, 457, 460, 44) — rozenka (
též 813 nedubl., ru- 801, 830, 831, 835, 836) — hrozinka
(turecká h. 746, hrozinek 627, hrozínka 618, 704, 738, 748) — hrozénka (
též 743, hrozének
731) — hrozenka

hrozna f. (též 812 nedubl.)

hrozno n. (hrozen 815)

cibéba f. (cibeba 465, 518, 519, cibébla 618, 619, cibépka 629, 634)

cibébí n.

vajnperla 604 (vajpidle 515, vamprle 613)

N          sultánka 51, korynta 801

2                 Mapa zaznamenává nář. výrazivo pro rozinku, tj. sušenou bobuli vinné révy. Pro tuto reálii existují ve spis.
jazyce dvě hláskové podoby téhož lexému, totiž rozinka a hrozinka; ty se v jednotlivých nářečích ještě dále di-
ferencují hláskoslovně (např. hrozinka × hrozínka × hrozenka × hrozénka), zřídka též slovotvorně (hrozin-
ka
× hrozna × hrozno × hrozinek). Rozdíl hrozinka × rozinka chápeme jako rozdíl hláskoslovný, třebaže se
k dnešní podobě těchto výrazů dospělo různými cestami (rozinka z něm. Rosine, hrozenka z hrozen, hrozinka
kontaminací rozinka a hrozenka); obě podoby jsou si hláskově velmi blízké. Lexikálním protikladem výrazu ro-
zinka
(a jeho variant) je regionalismus cibéba, resp. cibébí.

Z mapování jsme vyloučili pojmenování sultánka, protože označuje pouze velké žlutohnědé rozinky do-
vážené z Malé Asie, a dále výraz korinta, poněvadž slovo korintka se užívá k označení malých rozinek z řecké
révy (nazvaných podle Korintu).

Položka byla určena pro výzkum na řídké síti. Na Moravě však byla zkoumána na síti husté, což umožni-
lo podat přesnější obraz územní diferenciace. V Čechách je jazyková situace jednoduchá, a proto je mapa regi-
onalizována na Moravu.

3                 Poměrně pestrá jaz. situace na Moravě (přinášející rozdíly lexikální, slovotvorné a hláskoslovné) kontras-
tuje se situací v Čechách, z nichž se dokládá jediný lexém rozinka; ten je typický pro celé Čechy s malým pře-
sahem na Zábřežsko a místy proniká i do čm. nář. Odděleně v hláskové podobě rozenka se vyskytuje též v pře-
chodných nář. česko-polských a při sz. okrajích Slezska.

V podstatě na celém zbývajícím území Moravy a Slezska se dokládá podoba hrozinka nebo její varianty:
hrozenka v středoopavském typu slez. nář. a místy na Uherskobrodsku, hrozénka na záp. Valašsku a při záp.
okrajích Slovácka. Slovotvorná varianta hrozna se vyčleňuje na vých. Valašsku a forma hrozno n. na
Frenštátsku.

Pro již. Moravu včetně jemnického úseku a většinu dolských nář. je charakteristický lexém cibéba (ne-
zřídka se vyskytuje v dubletě s pojmenováním hrozinka), na Znojemsku a širokém Brněnsku se častěji dokládá
jeho varianta cibébí.

Přejatý výraz vajnperla se objevuje ojediněle na jz. cípu Moravy v obcích u bývalého něm. osídlení.

Situace ve městech na Moravě je v podstatě shodná s příslušným venkovským okolím, do oblasti výrazu
cibéba proniká pojmenování (h)rozinka.

4    cibéba  f. jen nář.; SSJČ nář. (SSJČ potrav., SSJ, u obou ‚druh vel-
kých rozinek s jádry‘, pol. cybeba ‚velká rozinka‘, ALJ ci-
bébke
han. Prostějov ‚jemné hrozinky‘) — Z něm. Zibeben
‚nejlepší největší hrozinky‘, to přes ital. zibibbo z arabštiny.

cibébí  n. jen nář. — Z cibéba formantem utvořeno kolektivum, viz
tam.

hrozenka  jen nář.; Jg — Od hrozen sufixem -ka.

hrozénka  jen nář.; Jg — Z hrozenka sekundárním zdloužením samo-
hlásky e před sonantní souhláskou n, viz hrozenka.

hrozinka  Jg, Kt též hrozinka, SSJČ (zprav. mn. hrozinky), SSJ hro-
zienko
n. (zprav. mn. hrozienka), hluž. hrózynka — Z rozinka,
náslovné h- na základě spojení s hrozen.


hrozna  f. jen nář. (Bš hrozna Zlín ‚hrozen‘) — Z hrozno změnou
rodu, viz tam.

hrozno  n. jen nář. (Jg, SSJ slc., Bš horň., laš., u všech ‚hrozen‘) —
Rozšířením významu v návaznosti na sloven.

rozenka  jen nář.; Jg slc. — Z něm., viz rozinka, -e- na základě spoje-
ní s hrozen.

rozinka  Jg, SSJČ (zprav. mn. rozinky), pol. rodzynka, rodzynek m.,
hluž. rózynka — Z něm. Rosine, to z fr. raisin ‚hrozen‘ (lat.
racēmus).

rozinka  jen nář.; Kt — Dloužením -i- z rozinka, viz tam.

vajnperla  jen nář. — Složenina patrně z něm. Wein ‚víno‘ a Perle
‚perla‘.

5    —

6    —

Pv