ČJA 2

224 Boží hod vánoční (2102) — mapa s. 469

1    M         boží hod — bóží hod

hod boží — hod bóží

boží narozeňí (božjé n. 755, bože n. 801, 832–834, 84) — bóží narozeňí

božího narozeňí — bóžiho narozeňi

narozeňí páňe

velká neďele (též 106, 502)

S          velkej deň 137, boží deň 644

N          první svátek (vánoční) 01, 05, 06, 30–32, 63, prvňí vánoční svátek 08, prvňí den vánočňí 02, pjetadvacátího 03, 21, 22, 25

2                 Mapa sleduje nářeční označení prvního svátku vánočního (25. prosince), křesťanského svátku zasvěcené-
ho památce Kristova narození. Východiskem zachycených pojmenování je liturgické označení Solemnitas nati-
vitatis Domini (Slavnost narození Páně), v běžném úzu jsou však živé další paralelní názvy, zpravidla víceslov-
ná ustálená spojení, jejichž základem jsou substantiva narození nebo hod (tj. slavnost). K nim se připojuje adj.
boží, které je neliturgickým, lidovým ekvivalentem archaického posesivního tvaru Páně, doloženým už ve staré
češtině. Spojení Boží narození, latinské předloze nejbližší, se vztahuje jen k 25. prosinci, kdežto sousloví Boží
hod
nebo Hod boží může označovat hlavní svátek vánoční, velikonoční i svatodušní. (Jinak se slovem hody ozna-
čovala slavnost posvěcení chrámu, viz II-223 posvícení.) Spojení Velká neděle je přeneseným pojmenováním
označujícím původně hlavní svátek velikonoční.

Eliptické genitivní spojení Božího narození (tj. slavnost, svátek, den Božího narození) koresponduje s tra-
dičním označováním kalendářních dní podle jmen světců (srov. i obdobnou formu Štěpána jako označení dru-
hého svátku vánočního, II-225 svátek sv. Štěpána). U méně častého sousloví Narození Páně není zřejmé, zda jde
o tvar nominativní či genitivní.

Mladá generace tyto tradiční názvy zpravidla už nepřejímá a ani novější, v době výzkumu oficiální ozna-
čení první svátek vánoční do mluvy mládeže příliš neproniklo.

3                 Mapa představuje základní dichotomii českého označení Boží hod a mor. a slezského pojmenování Boží
narození
, které je časté i v svč. oblasti (zde už místy v dubletě s nověji proniklým označením Boží hod). Při vých.
okraji svč. nář. se dále vyčleňuje menší areál názvu Velká neděle. V oblasti výrazu Boží narození bylo místy roz-
ptýleně zapsáno (častěji na Moravě, a to zejména v její jižní polovině, soustředěněji na Kroměřížsku) i původní
liturgické označení Narození Páně.

V areálu sousloví Boží hod se vyhranilo souvislé území nedubletního názvu Hod boží, tedy spojení s ustá-
leným postponovaným přívlastkem (zvláště v okolí Prahy a v širokém pásu na přechodu mezi střč. a jzč. nářečí-
mi a odděleně též na Vysokomýtsku). Rozptýleně je toto spojení doloženo i jinde. Méně zeměpisně vyhraněný
je výskyt genitivního označení Božího narození — zvláště na širším Boskovicku (v Podkrkonoší v podobě Bóžiho
narození
).

Na území Čech je hláskoslovnou izoglosou vymezena svč. a střč. oblast adj. bóží (se zdlouženou samo-
hláskou o).

V mluvě staré městské generace se udržují názvy tradičního okolí, kdežto mluva mládeže často již ustále-
né označení nemá.

4    Boží den  jako sousloví jen nář. — Ojedinělé slovní spojení (srov.
Boží narození a Velký den).

Boží hod, Hod boží  stč., Jg hod boží, SSJČ — Slovní spojení (SSJČ
hod círk. ‚hlavní svátek‘; podle Holuba-Kopečného ‚radost-
ná doba‘).

Bóží hod, Hod bóží  jen nář. — Nář. zdloužením samohl. o, viz Boží
hod.

Boží narození  jako sousloví jen nář.; stč., Jg Hod božího narození
(též Boží narození ‚Vánoce‘), SSJ Božie narodenie hovor. —
Slovní spojení.


Božího narození  jen nář. — Eliptické genitivní slovní spojení (místo
slavnost, svátek, den Božího narození).

Bóží narození, Bóžiho narození  jen nář. — Nář. zdloužením
samohl. o.

Narození Páně  SSJČ — Slovní spojení, archaický přivlastňovací adj.
tvar páně (od pán).

Velká neděle  jako sousloví jen nář.; Jg veliká neděle — Slovní spoje-
ní.

Velký den  jako sousloví jen nář. — Ojedinělé slovní spojení (srov.
Velká neděle a Boží den).

5    boží hod Ju 5 — bóži hod Ju 6, Ru 4 — bóží hod Ju 1, Ru 2 — hod boží Ju 3 — Krista pána narozeňi Ju 6 — prvňi svátek Po 1 — prvňi den svát-
ku Ju 2

6    —

Hl